บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับ โค กระบือมีชีวิต

 

การลดอัตราอากรสำหรับ โค กระบือมีชีวิต

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับ โค กระบือ มีชีวิต  ดังนี้

“ข้อ18 โค กระบือ มีชีวิตตามประเภทย่อย ๐๑๐๒.๒๙.๑๐ ประเภทย่อย ๐๑๐๒.๒๙.๙0 ประเภทย+อย ๐๑๐๒.๓๙.00 และประเภทย่อย ๐๑๐๒.๙๐.๙๐ ให้ลดอัตราอากรโดยเมื่อคำนวณอากรตามอัตราอากรที่ต้องเรียกเก็บตามพิกัดอัตราศุลกากรแล้ว ถ้าค่าอากรที่คำนวณได้เกินตัวละสองร้อยบาท ให้เรียกเก็บอากรตัวละสองร้อยบาทให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๒๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:46 น.