บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับ โค กระบือมีชีวิต

 

การลดอัตราอากรสำหรับ โค กระบือมีชีวิต

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับ โค กระบือ มีชีวิต  ดังนี้

“ข้อ18 โค กระบือ มีชีวิตตามประเภทย่อย ๐๑๐๒.๒๙.๑๐ ประเภทย่อย ๐๑๐๒.๒๙.๙0 ประเภทย+อย ๐๑๐๒.๓๙.00 และประเภทย่อย ๐๑๐๒.๙๐.๙๐ ให้ลดอัตราอากรโดยเมื่อคำนวณอากรตามอัตราอากรที่ต้องเรียกเก็บตามพิกัดอัตราศุลกากรแล้ว ถ้าค่าอากรที่คำนวณได้เกินตัวละสองร้อยบาท ให้เรียกเก็บอากรตัวละสองร้อยบาทให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๒๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:46 น.