บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพของคลังสินค้า

 

การยกเว้นอากรสำหรับเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพของคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่บริจาคให้ส่วนราชการ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุล กากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพของคลังสิน ค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่บริจาคให้ส่วนราชการ ดังนี้

ข้อ 35เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำ ของเข้ามาผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักร แต่จำหน่ายด้วยวิธีบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) คำว่า เศษให้หมายความถึง ส่วนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้

(.) คำว่า ของที่ด้อยคุณภาพให้หมายความถึง วัตถุดิบหรือของที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าวซึ่งมีตำหนิหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้

(.) คำว่า องค์การสาธารณกุศลให้หมายความถึง องค์การสาธารณกุศล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อขอรับสิทธิยกเว้นอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๔๙

() ผู้บริจาคต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ ดังนี้

(.) ในกรณีนำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพไปจำหน่ายด้วยวิธีบริจาคต้องเป็นชนิดที่ผู้รับบริจาคพึงใช้ประโยชน์ได้ตามลักษณะของกิจการของผู้รับบริจาค

(.) ก่อนการนำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในคลังสินค'าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าออกจากคลังสินค'าทัณฑ์บนให้ผู้บริจาคยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น

(.) ให้ผู้บริจาคจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

(.) การสำแดงพิกัด ราคา และของ ตามใบขนสินค้าเพื่อนำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม

(..) ให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งได้ปล่อยเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพนั้นออกไปจากคลังสินค'าทัณฑ์บน

(..) ให้ใช้ราคาตามสภาพของเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

(..) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ถ้ามี) ที่ใช้อยู่ในวันที่นำเศษหรือของที่ด'อยคุณภาพนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

() ให้ผู้บริจาคจัดทำข้อมูลจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศโดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๓๐๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:47 น.