บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตสินค้า

 

การยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตสินค้า
ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ดังนี้

ข้อ40 เครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่อธิบดีกรมศุลกากรอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อใช้ทำการ ผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ของที่จะได้รับยกเว้นอากรต้องมีความจำเป็นใช้ในการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเท่านั้น

(.) กรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรไม่อนุมัติให้เปิดดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หรือยกเลิกคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ให้การยกเว้นอากรสิ้นสุดลงและให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐

(.) กรณีที่พบว่ามีการนำของที่ได้รับการยกเว้นอากรไปใช้ประโยชน์ในการอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีการสำแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไว'เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันพึงบอกให้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ถือเป็นความผิดและพึงต้องรับโทษตามกฎหมาย

() การพิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากรก่อนการนำของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ผู้นำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท โรงผลิตสินค้า ยื่นเอกสารขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ควบคุมกำกับในคลังสินค'าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตนั้น พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

(.) คู่มือที่แสดงว่าของที่นำเข้ามานั้น ใช้เฉพาะกับการประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติในการจัดตั้งคลังสินค'าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

(.) หนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

(..) ของที่ขอยกเว้นอากร จะติดตั้งหรือใช้กับขั้นตอนใด หรือส่วนใดของกระบวนการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

(..) เหตุแห่งความจำ เป็นที่แสดงว่าปริมาณของที่ขอยกเว้นอากรนั้นไม่เกินความจำเป็นที่ใช้ในการผลิตสินค้

(..) แคตตาล็อกของเครื่องจักรที่นำเข้าหรือที่มีอยู่เดิม พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของที่นำเข้า

() ให้ผู้นำ ของเข้าจัดทำ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๓๑๑

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:47 น.