บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับของเสียหรือเสื่อมคุณภาพ ที่เก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

การยกเว้นอากรสำหรับของเสียหรือเสื่อมคุณภาพ
ที่เก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับของเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่เก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บน ดังนี้

ข้อ 38 ของที่นำเข้าเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ ประ โยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้

(.) ต้องเป็นของที่มีสภาพสมควรทำลาย

() ผู้ขอทำลายต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ ดังนี้

(.) ของเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่ขอทำลายต้องนำเข้ามาเก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยการผ่านพิธีการศุลกากร

(.) ก่อนการนำของเสียหรือเสื่อมคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ผู้ขอทำลายยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น

() ให้ผู้ขอทำลายจัดทำคำร้องขอทำลายโดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “F” ก่อนการทำลายเศษหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลคำร้องขอทำลาย ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๙

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:47 น.