บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับของที่ผู้เดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจักร

 

การยกเว้นอากรสำหรับของที่ผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ดังนี้

ข้อ 64 ของไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร

() การยกเว้นอากรให้ยกเว้นอากรสำหรับของ ดังต่อไปนี้

(.) ของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัวหรือใช้ในวิชาชีพราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท

(.) ของที่ใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณา จักรเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาซื้อราคารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท

(.) บุหรี่ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่เกินอย่างละ สองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน

(.) สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร

() ให้คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น ดำเนินการดังนี้

(.) จัดทำข้อมูลบัญชีของของที่ผู้เดินทางเข้ามาใราชอาณา จักรซื้อ แยกตามชนิด ประเภทรหัสของสินค้า

(.) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่ขายของให้กับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คลังสินค้าทัณฑ์บนจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศเพื่อสรุปยอดการขายรายเดือนนั้น ๆ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิ พิเศษ ระบุเป็น๓๓๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:48 น.