บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตสินค้า ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน

 

การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตสินค้า
แล้วจำหน่ายให้กับผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับของที่นำเข้ามาผลิตสินค้าแล้วจำหน่ายให้กับผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

ข้อ 46ของที่นำเข้ามาผลิตสินค้าแล้วจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

() ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นคำร้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเสียก่อนว่าของที่นำเข้ามาผลิตสินค้าแล้วจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีปริมาณพอสมควร

() ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๑๗

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:48 น.