บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของเสียหาย สินค้าที่นำไปทำลาย

 

การยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของเสียหายหรือใช้ไม่ได้
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่นำไปทำลาย

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ ดังนี้

ข้อ 37 เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด ไม่ว่าการทำลายดังกล่าวจะได้กระทำก่อนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก

(.) ต้องเป็นของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทำลาย

() ผู้ขอทำลายต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ ดังนี้

(.) เศษวัตถุดิบ หรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ต้องเกิดหรือเป็นของที่ใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเท่านั้น

(.) ก่อนการนำเศษหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ผู้ขอทำลายยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น

() ให้ผู้ขอทำลายจัดทำคำร้องขอทำลายโดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “F” ก่อนการทำลายเศษหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลคำร้องขอทำลาย ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๘

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:48 น.