บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับ เนื้อปู เนื้อกุ้งและเนื้อหอยลาย

 

การยกเว้นอากรสำหรับ เนื้อปู เนื้อกุ้งและเนื้อหอยลายที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับเนื้อปู เนื้อกุ้งและเนื้อหอยลายที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ดังนี้

ข้อ33 เนื้อปูตามประเภทย่อย ๑๖๐๕.๑๐.๑๐ และประเภทย่อย๑๖๐๕.๑๐.๙ เนื้อกุ้งตามประเภทย่อย ๑๖๐๕.๒๑.0 ประเภทย่อย ๑๖0๕.๒๑.๙0ประเภทย่อย ๑๖๐๕.9.10 และประเภทย่อย 1605.29.90 และเนื้อหอยลายตามประเภทย่อย 1605.56.00 ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก

() ของที่ได้รับการยกเว้นอากรที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก จะต้องส่งออกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

() การพิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร ในการนำเข้าครั้งแรก ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

(.) หนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งกาประกอบ กิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (.. ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (.. ) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. ๐๓/)

(.) สูตรการผลิต

(.) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออก

() จัดให้มีหลักฐานควบคุมและทะเบียนบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบและทราบโดยตลอดถึงการใช้ของไปในแต่ละขั้นตอนของการผลิต และของที่ยังไม่ได้ใช้

(4) ให้ผู้นำ ของเข้าจัดทำ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๓๐๓

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:48 น.