บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่เรือประมงจับได้

 

การยกเว้นอากรสำหรับ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่เรือประมงจับได้

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่เรือประ มงจับได้ ดังนี้

ข้อ ๔๙ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในตอนที่ ๓ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง รวมทั้งปลาอินทรีย์และปลากุเราใส่เกลือ แต่ไม่แห้งหรือไม่รมควันหรือแช่น้ำเกลือในประเภทย่อย ๐๓๐๕.๖๙.๑๐ เฉพาะที่เรือประมงไทยจับได้ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๒๐และ ในช่องหมายเหตุ (Remark) ว่ายกเว้นอากรตาม ป. คลังฯ ม. 12ลว. 6 .. 55 ข้อ 3 (6)”

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:49 น.