บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่นำเข้ามาทำพันธุ์

 

การยกเว้นอากรสำหรับ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่นำเข้ามาทำพันธุ์

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่นำเข้ามาทำพันธุ์ดังนี้

ข้อ 41 ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในตอนที่ ๓ เฉพาะที่มีชีวิต ซึ่งนำเข้ามาสำหรับทำพันธุ์และมีจำนวนพอสมควร

() ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นคำร้องขอให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสียก่อนว่าปลา สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม๋มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในตอนที่ ๓ เฉพาะที่มีชีวิตนำเข้ามาสำหรับทำพันธุ์และมีจำนวนพอสมควร

() ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๑๒

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:49 น.