บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับ ปลา สัตว์น้ำอื่นๆและหอยเฉพาะที่นำเข้ามาผลิต ฯ

 

การยกเว้นอากรสำหรับ ปลา สัตว์น้ำอื่นๆและหอยเฉพาะที่นำเข้ามา
ผลิต เลี้ยง หรือค้าเพื่อส่งออกหรือที่ทำความตกลงกับต่างประเทศ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับปลา สัตว์น้ำอื่นๆและหอย ดังนี้

ข้อ 32 ปลา สัตว์น้ำอื่น ๆ และหอย ตามประเภท ๐๓.๐๑ถึงประเภท ๐๓.๐๔ ประเภท ๐๓.๐๖ประเภท ๐๓.๐๗ และประเภท ๐๓.8

() เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

(.) เฉพาะที่นำเข้ามาผลิต เลี้ยง หรือค้าเพื่อส่งออกไปนอกราช อาณาจักร นอกจากหูฉลามและเปาฮื้อ

(.) เฉพาะที่จับได้โดยเรือประมงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

(.) เฉพาะที่จับได้ภายใต้ความร่วมมือทางการประมงซึ่งมีหนังสือรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) เฉพาะที่นำเข้ามาเพื่อผลิต เลี้ยง หรือค้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้ส่งออก ผู้นำของเข้าต้องเสียอากรโดยถือเป็นการนำเข้าตามปกติ

(.) เฉพาะที่จับได้โดยเรือประมงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ จะต้องเป็นการจับได้โดยเรือประมงที่มีชื่อระบุในสัญญาความร่วมมือเท่านั้น

(.) เฉพาะที่จับได้ภายใต้ความร่วมมือทางการประมง จะต้องเป็นการจับได้โดยเรือประมงหรือเรือบรรทุกสัตว์น้ำที่มีชื่อเข้าร่วมโครงการของนิติบุคคลซึ่งระบุในหนังสือรับรองของกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น

() การพิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากรในการนำของเข้าครั้งแรกให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(.) เฉพาะที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก

(..) หนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (.. ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (.. ) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. ๐๓/) ของผู้ผลิต

(..) สัญญาเช่าและหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (.. ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (.. ) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. ๐๓/) ของผู้ให้เช่า ในกรณีที่นำของเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกโดยผู้นำเข้าไม่มีโรงงานประกอบกิจการของตนเอง

(..) สัญญาซื้อขายและหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (.. ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (.. ) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. ๐๓/) ของผู้ซื้อในกรณีที่นำเข้ามาขายให้ผู้อื่นผลิตเพื่อส่งออก

(..) สัญญาว่าจ้างและหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (.. ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (.. ) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. ๐๓/) ของผู้รับจ้างในกรณีที่นำเข้ามาจ้างให้ผู้อื่นผลิตเพื่อส่งออก

(.) เฉพาะที่นำเข้ามาเพื่อเลี้ยงหรือค้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนการค้าของผู้เลี้ยงหรือค้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(.) เฉพาะที่จับได้โดยเรือประมงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิตามสัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

(.) เฉพาะที่จับได้ภายใต้ความร่วมมือทางการประมง ต้องแสดหลักฐานหนังสือรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

() ให้ผู้นำ ของเข้าจัดทำ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๒

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:50 น.