บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ

ดัชนีบทความ
พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
ทุกหน้า

พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ

1. เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว

2. หลักการ

ของถ่ายลำ คือ ของที่นำเข้ามาเพื่อทำการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าภาษีอากรขาเข้า ตามมาตรา 58 ประกอบมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

การถ่ายลำ ให้กระทำได้ทุกรูปแบบของการขนส่ง (MULTIMODAL TRANSPORTATIONเว้นแต่การขนส่งสินค้าที่มีความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผ่านแดนกับประเทศใดให้ใช้พิธีการผ่านแดนกับการขนส่งสินค้านั้น

3. เงื่อนไขการถ่ายลำ

ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อทำการถ่ายลำได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้านั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ต้องส่งมาโดยมีใบตราส่ง ชนิด THROUGH BILL OF LADING คือ แจ้งท่า ที่ หรือสนามบินต้นทางส่งในต่างประเทศ

(2) บัญชีสินค้าสำหรับเรือ จะต้องแจ้งท่าต้นทาง ท่า ที่ หรือสนามบินถ่ายลำ และท่าปลายทางตรงกับ THROUGH BILL OF LADING ที่กล่าวในข้อ (1)

(3) บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออก สำหรับของส่งออกที่เป็นของถ่ายลำ (TRANSHIPMENT CARGO) จะต้องระบุด้วยว่า เป็นของถ่ายลำส่งมาจากประเทศใดและจะไปประเทศใด

(4) ของถ่ายลำให้ส่งออกไปต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

4. ผู้ได้รับอำนาจทำการถ่ายลำ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร หรือนายด่านศุลกากรที่มีการนำของถ่ายลำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจาณาอนุมัติ ให้ผู้ขอถ่ายลำเป็นผู้ได้รับอำนาจทำการถ่ายลำโดยผู้ขอถ่ายลำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกระดับบัตรทอง (GOLD CARD) หรือ

2. ต้องเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาต (LICENSES CUSTOMS BROKER) ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร หรือ

3. จดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำต่อผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร หรือนายด่านศุลกากรตามแบบที่กำหนด โดยวางเงินไว้เป็นประกัน หรือวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารในวงเงิน 2 ล้านบาท โดยให้สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่รับจดทะเบียนแจ้งไปยังสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรต่างๆ ที่มี

การขอถ่ายลำทุกแห่งทราบด้วย หรือ

4. กรณีที่คุณสมบัติของผู้ถ่ายลำไม่เป็นไปตามข้อ 1,2 หรือ 3 ผู้ขอถ่ายลำจะต้องทำสัญญาประกันและ ทัณฑ์บนตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด พร้อมกับวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารในวงเงินคุ้มค่าภาษีอากรของของทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำแต่ละครั้ง

5. การวางประกันตามข้อ 3 หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานศุลกากรใด ให้หน่วยงานนั้นๆ พิจารณาเพิ่มวงเงินค้ำประกันตามมูลค่าของสินค้าของการกระทำความผิด