บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ)

1. เครื่องครบชุดสมบูรณ์

ประเภทพิกัด 84.71 “เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าวรวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็ก หรือแสง เครื่องจักร      ถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักร สำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น”

คลุมถึง

ตามหมายเหตุ 5 ค ของตอนที่ 84 กำหนด”ให้ถือเป็นส่วนประกอบของระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

(1) เป็นชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

(2) สามารถต่อเข้ากับหน่วยประมวลผลกลางได้โดยตรงหรือผ่านหน่วยอื่นตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป และ

(3) สามารถรับหรือส่งข้อมูลในรูป (รหัสหรือสัญญาณ) ที่ใช้ได้โดยระบบ

หน่วยของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่แยกนำเข้าให้จำแนกเข้าประเภทที่ 84.71

อย่างไรก็ตามแป้นพิมพ์ อุปกรณ์ป้อนพิกัดเอ็กซ์-วายและหน่วยเก็บข้อมูลแบบจาน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ค (2) และ ข้อ ค (3) ข้างต้นในทุกกรณีให้จำแนกเข้าประเภทที่ 84.71”

ไม่คลุมถึง

ตามหมายเหตุ 5 ง ของตอนที่ 84 กำหนด“ของต่อไปนี้เมื่อแยกนำเข้า ถึงแม้นว่าของเหล่านั้นจะครบเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 5 ค ข้างต้น

(1) เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม

(2) เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่ง หรือ การรับเสียง ภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสาย หรือ ไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)

(3) ลำโพงและไมโครโฟน

(4) กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลและกล้องถ่ายบันทึกวีดิโอ

(5) มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรแจกเตอร์) ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบร่วมอยู่ด้วย”

2. ส่วนประกอบ

ประเภทพิกัด 8473 “ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคุม กระเป๋าบรรจุและที่คล้ายกัน) ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทที่ 8469 ถึง 8472”

3. เครื่องจักรที่ประกอบร่วมกันหรือทำงานเชื่อมกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตามหมายเหตุ 5 จ ของตอนที่ 84 กำหนด

“ เครื่องจักรที่ประกอบร่วมกันหรือทำงานเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ และทำงานเฉพาะอย่างนอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลให้จำแนกเข้าประเภทที่ เหมาะสมตามหน้าที่การทำงานของเครื่องนั้น หรือจำแนกเข้าประเภทอื่นที่เหลือ”

ตัวอย่างที่ 1

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดฯประจำเดือนมีนาคม 2550 ลำดับ 85

เครื่องอ่านข้อมูลตราสารเช็คครบชัดสมบูรณ์ (NDPQUANTUM SERIES)

ประกอบด้วย

(1) หน่วยประมวลผลกลาง

(2) หน่วยรับข้อมูลเข้า (INPUT)

(3) หน่วยแสดงผล

ทั้งหมดนำเข้ามาพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วนกันอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องอ่านข้อมูลจากตราสารเช็ค

ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 8472.90 ในฐานะเป็นเครื่องจักรสำนักงานอื่นๆ

ตัวอย่างที่ 2

สรุปผลการพิจารณาพิกัดฯ ประจำเดือนมีนาคม 2550 ลำดับ 100

FILM SCANNER W/STANDARD ACC. เป็นเครื่องสแกนเนอร์ฟิล์มที่ใช้ร่วมกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พร้อมระบบล้างกระดาษแบบใช้สารเคมี นำเข้าเป็นชุดเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ร่วมกันเป็นเครื่อง DIGITAL MINILAB ใช้ในห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 9010.50 ในฐานะเป็นเครื่องอุปกรณ์อื่นที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย