บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีบทความ
พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) ห้ามมิให้ปฏิเสธความผูกพัน และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(2) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว

(3) ในกรณีต้องลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้าได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด

การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

1. การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DIGITAL SIGNATURE) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลาง ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VALUE ADDED NETWORK SERVICES:VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด (CB XML/XML FORMAT) แทนการจัดทำ ยื่นส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ

2. การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ทดแทนเอกสารใด ๆ หากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมาย  ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว

เพิ่มเติม

การกำหนดลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำขอต่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอให้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ SMART CARD, CD หรือ USB TOKEN

3. ผู้ประสงค์จะผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในขบวนการทางศุลกากร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในขบวนการทางศุลกากร ณ ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคา หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร กรณีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนแล้ว การผ่านพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในขบวนการทางศุลกากรทุกขั้นตอนให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ โดยระบุเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ต้องแสดงบัตรผ่านพิธีการในรูปแบบใด ๆ อีกแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 14:52 น.