บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม)

ดัชนีบทความ
ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม)
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม)

1  พิกัดอัตราศุลกากร

1.1  ฐานะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  หมายถึงเป็นเครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้  ให้จัดเข้าประเภทพิกัด  8479.50.00

1.2  ฐานะเป็นเครื่องจักรมีหน้าที่ทำงานตามที่กำหนดไว้ในหมวด 16 โดยเฉพาะ ให้จัดเข้าประเภทพิกัดนั้น  ถือเป็นการจำแนกตามความในประเภทพิกัดนั้นๆ

2.  หลักเกณฑ์ที่ใช้จำแนกประเภทของของ

ตามภาค  1  หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  กำหนดดังนี้

หลักเกณฑ์ข้อ  1

ชื่อของหมวด  ตอน  และตอนย่อย  ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น  ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  การจำแนกประเภทให้จำแนกตามความของประเภทนั้นๆ  ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอนที่เกี่ยวข้องและตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้  หากว่าประเภทหรือหมายเหตุดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ข้อ  6

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  การจำแนกประเภทของของเข้าในประเภทย่อยของประเภทใดประเภทหนึ่งให้เป็นไปตามความของประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยอนุโลม  โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระหว่างประเภทย่อย  ที่อยู่ในระดับเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์นี้  ให้ใช้หมายเหตุของหมวดและของตอนที่เกี่ยวข้องด้วย  เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.  ตัวอย่างเปรียบเทียบ


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:10 น.