บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เสียรวม – เสียแยก

เสียรวม – เสียแยก

การพิจารณา  ให้ของที่นำเข้ามาพร้อมกันหลายรายการต้องจำแนกเข้าประเภทพิกัดอัตราศุลกากรเดียวกัน  หรือต้องแยกเข้าต่างพิกัดอัตราศุลกากร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ข้อ 1  ภาค 1  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กำหนด  ดังนี้

หลักเกณฑ์ข้อ  3

ของที่อาจจำแนกประเภทได้ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ  2(ข)  หรือตามเหตุผลอื่นใดก็ตาม  ให้จำแนกประเภทโดยถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก)  ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้เฉพาะและประเภทอื่นระบุไว้อย่างกว้างๆให้จัดของนั้นเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ  อย่างไรก็ตามเมื่อมีประเภทตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปต่างก็ระบุถึงวัตถุหรือสาร  ส่วนหนึ่ง  ส่วนใดที่มีอยู่ในของผสมหรือในของรวม  หรือระบุถึงของบางชนิดในของที่จัดทำขึ้นเป็นชุด  เพื่อการขายปลีก  ให้ถือว่าประเภทเหล่านั้นระบุ  โดยเฉพาะถึงของดังกล่าวเท่าเทียมกัน  ถึงแม้ว่าประเภทใดในประเภทต่างๆเหล่านั้นระบุถึงลักษณะของได้สมบูรณ์หรือตรงกว่าก็ตาม

(ข)  ของผสม  ของรวม  ที่ประกอบด้วยวัตถุต่างชนิดกันหรือทำขึ้นจากองค์ประกอบต่างกัน  และของที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก ซึ่งไม่อาจจำแนกประเภทตามหลักเกณฑ์  ข้อ  3(ก)  ได้  ให้จำแนกประเภทโดยเสมือนว่าของนั้นประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบ  ที่แสดงลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของนั้นเท่าที่จะใช้หลักนี้ได้

(ค)  เมื่อของใดไม่อาจจำแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้อ  3(ก)  หรือ  3(ข)  ได้  ให้จำแนกเข้าประเภทที่ลำดับไว้หลังสุด ในบรรดาประเภทที่อาจจำแนกเข้าได้โดยเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ข้อ  5

(ก)  กระเป๋ากล้องถ่ายรูป  หีบเครื่องดนตรี  กระเป๋าปืน  กล่องอุปกรณ์เขียนแบบ  กล่องสร้อยคอ  และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน  ที่ทำรูปทรงหรือขนาดเป็นพิเศษเพื่อบรรจุของหรือชุดของของ  โดยเฉพาะ  ใช้ได้คงทนและนำเข้ามาด้วยกันกับของที่มีเจตนาใช้ร่วมกันให้จำแนก  ตามประเภทของของที่บรรจุ  ถ้าตามปกติเป็นชนิดที่ต้องขายพร้อมกัน  อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์นี้  ไม่ให้ใช้กับภาชนะบรรจุที่เห็นได้ว่ามีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญในตัวเอง

(ข)  ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ข้อ  5(ก) ข้างต้น  วัตถุและภาชนะสำหรับใช้ในการบรรจุที่บรรจุของเข้ามา  ให้จำแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของนั้นถ้าวัตถุและภาชนะนั้นเป็นชนิดที่  ตามปกติใช้สำหรับบรรจุของดังกล่าว  อย่างไรก็ตามไม่ให้ใช้ข้อกำหนดนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่า  วัตถุและภาชนะสำหรับใช้ในการบรรจุนั้นเหมาะสำหรับใช้ซ้ำได้อีก

ข้อ 2.  สำหรับเครื่องจักรตามหมวด  16  ของภาค 2  พิกัดอัตราอากรขาเข้า  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.  2530  และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหมายเหตุ  3  กำหนด

“เว้นแต่จะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เครื่องจักรควบซึ่งมีเครื่องจักรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบติดอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องเดียว และเครื่องจักรอื่นๆ  ที่ออกแบบเพื่อให้ทำหน้าที่ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปร่วมกันหรือสลับกัน

ตามหมายเหตุ  4 กำหนด

ในกรณีเครื่องจักร (รวมถึงกลุ่มเครื่องจักร)ที่มีองค์ประกอบแยกเป็นแต่ละส่วน  (ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะแยกกันหรือเชื่อมต่อกันด้วยท่อ  อุปกรณ์ส่งกำลัง  เคเบิล  ไฟฟ้าหรือด้วยอุปกรณ์อื่นๆ  โดยเจตนาที่จะให้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่ระบุได้อย่างชัดแจ้ง  ซึ่งคลุมถึงโดยประเภทใดประเภทหนึ่ง  ในตอนที่  84  หรือตอนที่  85ให้จำแนกของทั้งหมดเข้าประเภทที่เหมายสมตามหน้าที่นั้น

ข้อ 3.  ข้อกำหนดเฉพาะประเภทที่  84.71 ( ครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  ตามหมายเหตุ  ของตอนที่  84  ของหมวด  16

หมายเหตุ  5  ง  กำหนด

ง.    “ประเภทที่  84.71  ไม่คลุมถึงของดังต่อไปนี้เมื่อแยกนำเข้า ถึงแม้ว่าของเหล้านั้น  จะครบเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ  5 ค  ข้างต้น

(1)    เครื่องพิมพ์  เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร  จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม

(2)    เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง  ภาพ  หรือข้อมูลอื่นๆรวมถึงอุกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย ( เช่น  เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม  หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง )

(3)    ลำโพงและไมโครโฟน

(4)    กล้องถ่ายโทรทัศน์  กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล  และกล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ

(5)    มอนิเตอร์  และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์)  ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย

หมายเหตุ  5  ค  กำหนด

ค.  “ภายใต้บังคับของข้อ ง  และ จ  ข้างล่างนี้แต่ละหน่วยให้ถือเป็นส่วนประกอบของระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

(1)    เป็นชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

(2)    สามารถต่อเข้ากับหน่วยประมวลผลกลางได้โดยตรงหรือผ่านหน่วยอื่นตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป

(3)    สามารถรับหรือส่งข้อมูลในรูป (รหัสหรือสัญญาณ)ที่ใช้ได้โดยระบบ “หน่วยของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่แยกนำเข้าให้จำแนกเข้าประเภทที่  84.71

อย่างไรก็ตาม  แป้นพิมพ์  อุปกรณ์ป้อนพิกัดเอ็กซ์ – วาย  และหน่วยเก็บข้อมูลแบบจาน  ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ค (2)  และ ค(3)  ข้างต้น  ในทุกกรณีให้จำแนกเข้าประเภทที่  84.71”

หมายเหตุ  5  จ  กำหนด

“เครื่องจักรที่ประกอบร่วมกันหรือทำงานเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  และทำงานเฉพาะอย่างนอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลให้จำแนกเข้าประเภทที่เหมาะสมตามหน้าที่การทำงานของเครื่องจักรนั้น  หรือจำแนกเข้าประเภทอื่นที่เหลือ”

 

ข้อมูล คัดลอกจากสรุปผลการพิจารณาของ  ด้านมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร ระหว่าง พ.ศ. 2550-2551