บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530

ดัชนีบทความ
ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10
แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 18/2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการให้ของได้รับการสิทธิยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ดังนี้

ข้อ 2 หลักการทั่วไป

1ให้ของซึ่งไม่รวมถึงรถยนต์หรือยานยนต์ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ดังต่อไปนี้

1.1 เสบียง ยารักษาโรค ของใช้สิ้นเปลืองและของใช้ส่วนตัวซึ่งบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เอง บรรดาที่มีเหลืออยู่ในวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง

1.2 ของใช้ในบ้านเรือนที่นำเข้ามาเกินสองปีซึ่งบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เอง

1.3 ของที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชำรุดหรือเสียหายจนไม่อาจจะซ่อมแซมเพื่อใช้การต่อไปอีกได้ ตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

1.4 ของอื่นๆที่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเกินห้าปี

2 ให้รถยนต์ดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

2.1 รถยนต์ซึ่งบุคคลทีมีเอกสิทธิ์ทางการทูตหรือเอกสิทธิ์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือองค์การระหว่างประเทศได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเกินห้าปีนับแต่วันนำเข้า

2.2 รถยนต์ที่มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในพิกัดประเภทย่อย(รายละเอียดตามประกาศกรมฯ)ที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายใต้โครงการความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและภายหลังสิ้นสุดโครงการได้โอนไปเป็นของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารแผ่นดิน

3 ให้ของไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ ผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา19 ทวิแห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร(ฉบับที่9)พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ศุลกากร(ฉบับที่18) พ.ศ.2543 ที่ได้รับการลดอัตราอากรในข้อ2(10)ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา12แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ลงวันที่6มกราคม พ.ศ.2555และนำเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกินหนึ่งปี ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 หากได้มีการโอนของนั้นไปในลักษณะดังต่อไปนี้

3.1โอนไปเป็นของบุคคลอื่นเพื่อผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

3.2 โอนไปเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและภายหลังได้มีการส่งออกหรือนำออกนอกราชอาณาจักรไม่ว่าในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุแล้ว

3.3 โอนไปเข้าในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ของที่ได้รับการลดอัตราอากรตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่โอนไปนั้นจะอยู่ในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุแล้วก็ได้

4 ให้ของที่เป็นยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป(รวมถึงคนขับ)ที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน3.5ตันตามประเภทย่อย 8702.90.99 ที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบสำหรับใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง(compressed natural gas) (CNG)และนำออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาภายในประเทศเพื่อใช้เป็นรถโดยสารประจำทางที่ได้รับการลดอัตราอากรในข้อ 2(18)ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

ลงวันที่31ธันวาคม พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่6)ลงวันที่31ธันวาคม พ.ศ.2550 ซึ่งนำออกจากเขตปลอดอากรเกินกว่าห้าปีได้รับการยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530