บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530

 

พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12
แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
ได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากร

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 กำหนดพิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530ได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากร ดังนี้

(7) การดำ เนินการกับของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรภายหลังจากที่ได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว

(7.1) สถานที่ยื่นคำร้องขอการยื่นคำร้องขออนุมัติดำเนินการกับของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรภายหลังจากที่ได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว เช่น การขยายเวลาการใช้วัตถุดิบ การขอชำระภาษีอากร ให'ยื่นต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่รับผิดชอบ เว้นแต่กรณีการขอส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการขออนุมัติทำลายของซึ่งวัตถุดิบนำเข้าทาง ท่าหรือที่หลายแห่งให้สามารถยื่นขอต่อสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่รับผิดชอบ ท่าหรือที่ใดที่หนึ่งที่มีการนำเข้าได้ ไม่ว่าจะได้มีการนำเข้ามาจากท่าหรือที่อื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม

(7.2) การยื่นคำร้องขอเมื่อผู้นำ ของเข้ามีความประสงค์จะขอดำ เนินการ เช่น การขยายเวลาการใช้วัตถุดิบการขอส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร การขอทำลาย หรือการขอชำระค่าภาษีอากร ให้ดำเนินการดังนี้

(7.2.1) กรณีที่ขอดำเนินการกับของที่นำ เข้ามาโดยใช้สิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. 2530 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.. 2555 ข้อ 3 (15) ผู้นำของเข้าจะต้องร้อง

ขอให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้กรมศุลกากรทราบ ส่วนการขอดำเนินการในกรณีอื่น ผู้นำของเข้าสามารถร้องขอได้เองโดยตรง

(7.2.2) ให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นบัญชีแสดงรายการแห่งของที่ขอดำเนินการ เช่น รายละเอียดของวันที่นำเข้า เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า เลขที่บัญชีราคาสินค้า ปริมาณที่นำเข้า ปริมาณคงเหลือ เป็นต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ

(7.2.3) ในกรณีที่ขอทำลาย หรือขอส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่พิจารณา ไปทำการตรวจสอบของ และหรือควบคุมการทำลายโดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบเมื่อผู้ประกอบการได้ทำการส่งของตามที่ได้รับอนุมัติออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจสอบทราบด้วย

(7.2.4) ในกรณีที่ขอขยายเวลาการใช้วัตถุดิบ ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นขอขยายเวลาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด  และกรมศุลกากรจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. 2530 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.. 2555 แต่ละข้อ

หากไม่มีการกำหนดไว้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินหนึ่งปี”