บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530

พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ดังนี้

ข้อ2 ให้ผู้นำของเขัา ผู'ส่งของออกปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ดังต่อไปนี้

() จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า (Declaration Detail) ในช่องสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ระบุเป็นรหัสตามที่กำหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง

() การขออนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร

(.) กรณีที่การได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดให้มีการรับรองการนำของเข้าหรือส่งของออกเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอื่น ให้

ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าในส่วนใบอนุญาตด้วย

(.) กรณีที่การได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ได้กำหนดให้มีการรับรองการนำของเข้า ส่งของออกมาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากกรมศุลกากร

(..) ในการนำของเข้าหรือส่งของออกครั้งแรก ให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกยื่นคำร้องขอลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเรื่องนั้น ๆ ต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นำของเข้า ส่งของออก เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติให้ได้สิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร

(..) เมื่อผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกทราบการอนุมัติในหลักการ ให้ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในส่วนใบอนุญาตด้วย

(.) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่ยื่นในการนำของเข้าหรือส่งของออกครั้งแรก ให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกยื่นหลักฐานขอแก้ไขให้ถูกต้องต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ณ. ท่าหรือที่ที่อนุมัติหลักการครั้งแรกก่อนการนำของเข้าหรือส่งของออกครั้งต่อไป

(.) การอนุมัติหลักการที่กรมศุลกากรอนุมัติไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือการรับรองการนำของเข้าหรือส่งของออกเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอื่นที่มีหนังสือรับรองหรือสูตรการผลิตที่อนุมัติไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

() ให้ผู้นำของเข้าบันทึกข้อมูลในส่วนของใบอนุญาต (Import Declaration Detail Permit)

(.) ให้ระบุเลขที่ใบรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะเพื่อการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No)

(.) ให้ระบุวันที่ออกใบรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะในช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date)

(.) ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะ ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit No)

ข้อ3 การลดอัตราอากรสำหรับของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) .. 2555 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการ ดังต่อไปนี้

() ของที่กำหนดให้ได้รับการลดอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.. 2555 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า

() ให้ผู้นำของเข้าจัดทำ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Detail) ในช่องสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ระบุเป็น๐๐๐

ข้อ4 ..............”

หมายเหตุ

สำหรับการได้รับสิทธิลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตั้งแต่ข้อ 4 ถึงข้อ 89 จะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และพิธีการที่กำหนดในข้อนั้นๆ