บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530

พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรหรือ
ยกเว้นอากรตามมาตรา
12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ดังนี้

“(๔) การขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร ให้ผู้นำของเข้า

(.) ชำระอากรในอัตราปกติ โดยในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษให้ระบุเป็น ๐๐๐และ

(.) ขอสงวนสิทธิขอคืนเงินอากร โดยบันทึกข้อมูลในช่องบันทึกอื่น ๆ (Remark) ของรายการในใบขนสินค้าขาเข้าว่า ขอสงวนสิทธิคืนเงินอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ

ยกเ ว้นอากรศุลกากรตามมาตร า ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ลงวันที่ 6 มกราคม พ.. 2555 สำหรับ “XXX” (โดยใช้เลขรหัสสิทธิพิเศษตามที่กำหนดเป็นการเฉพาะเรื่องที่ขอสงวนสิทธิขอคืนเงินอากร นั้น ๆ)” และ

(.) แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบพิกัดและ/หรือราคา ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(.) ผู้นำของเข้าต้องยื่นคำร้องสิทธิเรียกร้องในการขอคืนเงินอากรภายในกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้า

() ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนก่อนการรับของออกจากอารักขาศุลกากรหรือโรงพักสินค้า

(.) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะเพื่อการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร สามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

โดยผ่านระบบการให'บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window) ผู้นำของเข้าไม่ต้องยื่นแสดงเอกสารการรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะเพื่อการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรในรูปแบบเอกสาร

ให้ศุลกากรในขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากรอีก

(.) กรณีไม่สามารถดำเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จณ จุดเดียว (Single Window) ได้ ให้ผู้นำของเข้ายื่นแสดงเอกสารการรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะเพื่อการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรในรูปแบบเอกสารแก่หน่วยบริการศุลกากร ก่อนการนำของออกจากอารักขาศุลกากรหรือโรงพักสินค้า

(.) หน่วยบริการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นำของเข้าจะลงรับเอกสารไว้ และจัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(..) โดยหน่วยบริการศุลกากรจะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ การให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรของของที่นำเข้าก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากรหรือโรงพักสินค้า

(..) กรณีตรวจพบว่าเอกสารไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าจะพิจารณาดำเนินการเป็นการเฉพาะรายทันที

() กรณีการจัดทำและยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร ให้ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกยื่นเอกสารแสดงการรับรองการนำของเข้า การส่งของออกเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะเพื่อการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า โดยสำแดงเลขที่เอกสาร ชื่อหน่วยงานที่ออกเอกสาร และการใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราช

กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.. 2555 ไว้ในใบขนสินค้า และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าและสำเนาทุกฉบับ

ตามรหัสสิทธิพิเศษที่กำหนดไว้”