บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดนกับ A.E.C

การค้าชายแดนกับ A.E.C

เดิมการค้าชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการค้าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทย แต่ปัจจุบันได้มีการค้าชายแดนติดต่อค้าขายกับจีนตอนใต้โดยขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ผ่านดินแดนของลาวและเวียตนาม สำหรับมูลค่าการนำเข้าและส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (A.E.C.) กำหนดเปิดเสรีด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นหนึ่งในการเปิดเสรีภาคบริการ 5 สาขาในปี 2558 แม้นว่าจุดที่ตั้งของไทยและมีเส้นทางคมนาคมที่สดวกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน หากไม่มีการแก้ไขกฏระเบียบภายในอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค สำหรับกฏระเบียบที่มีปัญหาและอุปสรรคดังนี้

(ก) ปัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของลาวไปเวียตนามเพื่อขนส่งสินค้าต่อไปจีนตอนใต้ ทางการลาวเก็บค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันหากขนส่งสินค้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารผ่านแขวงสุวันเขตของลาวจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือ หากขนส่งสินค้าที่ด่านศุลกากรนครพนมผ่านแขวงคำม่วนของลาวต้องเสียค่าธรรมเนียมทำให้สินค้าขาออกมีต้นทุนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีน

(ข) ระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรสำหรับพิธีการทางบกยังคงเป็นการให้บริการศุลกากรสำหรับของกองในขณะที่การขนส่งสินค้าใช้ระบบคอนเทนเนอร์เช่นเดียวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะหากการผ่านพิธีการศุลกากรต้องล่าช้าย่อมส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์ ต้องล่าช้าไปด้วยจึงจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

(ค) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นในพื้นที่ ณช่องทางนำเข้า-ส่งออกต้องเป็นไปตามกฏหมายและมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้การบริการประชาชนมีความสดวกรวดเร็วและมีความโปร่งใส

(ง)การค้าชายแดนมีผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการค้าต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของจังหวัดชายแดนที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องมีเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศและอำนวยความสดวกการค้าชายแดนต่อไป