บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

1.  สินค้าที่นำเข้าโดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยราชการให้บุคคลอื่นสั่งให้ หรือนำเข้าตามสัญญาซื้อขายทางราชการ

2.  สินค้าที่ตรวจปล่อยจากอารักศุลกากรโดยวิธีส่งมอบ หรือยกเว้นการตรวจ

3.  สินค้าที่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

-  มาตรา 19 ทวิ

-  คลังสินค้าทัณฑ์บน

-  เขตปลอดอากร

-  เขตประกอบการค้าเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) และ

-  การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

4.  สินค้ารายการที่มีอัตราอากร ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

5.  สินค้าที่มีลักษณะเด่นชัด หรือมีคุณสมบัติเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ฟิล์มถ่ายรูป สีทา (Paint) ของสดหรือของเสียง่ายเป็นต้น

6.  สินค้าที่ บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก ในลักษณะที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า มีฉลาก หรือคำบรรยายที่บ่งบอกวิธีและประโยชน์การใช้อย่างชัดแจ้ง เช่น ยาสำเร็จรูป เครื่องสำอาง เป็นต้น

7.  สินค้าที่ Catalog หรือเอกสารอื่นกำกับสินค้า และคำชี้แจงของผู้นำเข้าที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น

8.  สินค้าต้องกำกัด ที่มีเอกสารประกอบการนำเข้า เช่นใบอนุญาตนำเข้า ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนใบแจ้งการนำเข้า เป็นต้น

9.  สินค้าที่บรรจุในภาชนะ ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถชักตัวอย่างตามปกติ เช่น สินค้าที่บรรจุใน Cylindrical Tank, ISO Tank หรือบรรจุในภาชนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เป็นต้น

10.  สินค้าอันตราย ที่ไม่สามารถชักตัวอย่างได้ เช่น สารกัมมันตรังสี เป็นต้น

ข้อยกเว้น

สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข (Profile) ตามหลักเกณฑ์บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่กรมศุลกากรกำหนด หรือสินค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าภาษีอากรอันเกี่ยวเนื่องกับชนิดหรือองค์ประกอบของสินค้า เช่น สินค้าที่มีปัญหาพิกัดอัตราอากร หรือราคาเป็นต้น หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาเห็นชอบให้ส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

หมายเหตุ

ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2532 และที่ 14-17/ 2533 ที่กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ต้องชักตัวอย่างส่งวิเคราะห์และประกาศกรมศุลกากรที่ 481/2536 ที่กำหนดของที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และของที่ส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในการนำเข้าครั้งแรกและให้สุ่มตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 48/2547