บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ”

 

ใบขนสินค้าขาเข้า ยกเว้นการตรวจ
ขอแก้ไขเป็นขอพบเจ้าหน้าที่ (0309 เป็น 0301)

1.  กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจพบว่า เอกสารการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรมศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรไม่ตรงกับข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า ยกเว้นการตรวจ ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

2.  กรณีของที่จะส่งมอบแก่ผู้นำเข้าไม่ตรงตามข้อมูลการสั่งปล่อย หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสับด้วยประการใดๆ ก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแจ้งให้หน่วยบริการศุลกากรทราบเพื่อตรวจสอบโดยพลัน

3.  กรณีผู้นำเข้าประสงค์จะขอให้เปิดตรวจหรือกรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรแจ้งให้ระงับการสั่งปล่อย

4.  กรณีขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า ให้ผู้นำเข้ายื่นคำร้องต่อคลังสินค้า แจ้งว่ายังไม่มีความประสงค์จะขอรับสินค้า และขอให้แจ้งกลับมายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อทำการกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบของดังกล่าวต่อไป

5.  กรณีผู้นำเข้าต้องดำเนินกระบวนการทางศุลกากรอื่นๆ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากร เช่น การขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ การขอตรวจสอบสิทธิในการขอยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การขอชำระอากรขาเข้า การส่งของในอารักขาศุลกากรกลับออกไปยังต่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้

5.1  ได้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากร

5.2  ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

5.3  กรณีต้องพิจารณาความผิด ให้พิจารณาสั่งคดีให้เสร็จก่อนการพิจารณาอนุญาต

6.  กรณีผู้นำเข้าแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบพิกัดและราคา ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (กรณีมีคำสั่งยกเว้นการตรวจ) ในกรณี ดังนี้

6.1  เนื่องจากได้มีการวางประกันสำหรับของชนิด และประเภทเดียวกัน ที่ได้นำเข้ามาก่อนหน้านี้

6.2  เนื่องจากได้มีการชำระภาษีอากร ตามพิกัดอัตราศุลกากรหรือตามราคาที่สูงกว่าและบันทึกข้อมูลในช่องบันทึกอื่นๆ (Remark) ของรายการในใบขนสินค้าขาเข้าว่า ขอสงวนสิทธิโต้แย้งพิกัด และ/หรือราคา จากที่สำแดงในพิกัด/ราคา ใด


กระบวนการทางศุลกากร

หมายความว่า การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรให้ครบถ้วน และการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงกับธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่  116/2549 ข้อ 2 (11)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:58 น.