บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ)

การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) เข้า - ออกชั่วคราวตามแนวชายแดน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

๑. คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

๒. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS)

๓. บัตรประจำตัวประชาชน

๔. กรณีผู้นำเข้าไม่ใช่เจ้าของรถ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถด้วย

ขั้นตอนการผ่านพิธีการ

ขาเข้า

๑. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านพรมแดน กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่ง
ของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับรถ ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย

๒. เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการบันทึกข้อมูลและจัดทำใบขนสินค้าพิเศษ มอบให้ผู้นำเข้าลงลายมือชื่อขอประกันตนเองและรับรอง
ความถูกต้องในใบขนฯ

๓. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำรถพร้อมใบขนฯ ให้เจ้าหน้าศุลกากร ณ ด่านพรมแดนตรวจสอบ

๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อในใบขนฯ มอบสำเนาใบขนฯ ให้ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ๑ ฉบับ เพื่อใช้
เป็นหลักฐานการนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร และใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อนำรถกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ขาออก

๑. ผู้นำของออกต้องยื่นสำเนาใบขนฯ ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกให้ขณะนำรถเข้าพร้อมนำยานพาหนะ มาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบ

๒. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าถูกต้องจะลงลายมือชื่อในสำเนาใบขนฯ และให้ผู้นำ
ของออกลงนามในสมุดบัญชีแล้วปล่อยรถออกไปนอกราชอาณาจักร

๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตัดบัญชีรถนำกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

การบังคับตามสัญญาประกัน

เมื่อครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน หรือผู้นำเข้าได้แสดงความจำนงก่อนครบกำหนดดังกล่าวว่าไม่ประสงค์จะนำรถกลับออกไป กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้น