บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ

ค่าประกันภัย  ค่าขนส่งของที่นำส่งของที่นำเข้ามา
ยังท่าหรือที่ที่นำของเข้า

ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นำเข้ามายังที่หรือที่ที่นำของเข้า

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469 มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 บัญญัติดังนี้

มาตรา 11 การกำหนดราคาศุลกากร ในกรณีนำเข้าของจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำเข้ามายังท่าหรือ ที่ที่นำของเข้า ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้นและค่าจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นำเข้ามายังท่าหรือที่ที่นำของเข้า

กฎกระทรวงฉบับที่ 132 พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 9 (3) บัญญัติ ดังนี้

ข้อ 9 ให้นำค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามรายการดังต่อไปนี้รวมไว้ในราคาซื้อขายของที่นำเข้าตามข้อ 8 ด้วย

(1) ....

(2) ....

(3)  ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำเข้ามายังท่าหรือที่ที่นำของเข้า ค่าขน

ของลง ค่าขนของขึ้นและค่าจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของ

ที่นำเข้ามายังท่าหรือที่ที่นำของเข้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2546 และระเบียบปฎิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 04 13 เรื่องการกำหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น  และ ค่าจัดการต่าง ๆ ดังนี้

(1) กรณีบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) รายใดไม่มีค่าประกันภัย (INSURANCE) หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าประกันภัยให้บวกค่าประกันภัยขึ้นอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB

(2) กรณีบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) รายใดไม่มีค่าขนส่งของ (FREIGHT)หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนของ ให้ดำเนินการดังนี้

(2.1) การนำเข้าทางเรือและทางบกให้บวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของราคา FOB

(2.2) การนำเข้าทางอากาศยานให้บวกค่าขนส่งทางอากาศยานเข้ากับราคาของ และค่าประกันภัยเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าภาษีอากร ดังนี้

(2.2.1) ให้ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในต้นฉบับ HAWB (House Air Waybill) จากท่าต้นทางบรรทุก ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ดำเนินการคลังสินค้าอนุมัติ

(2.2.2) หากไม่ปรากฏค่าขนส่งในต้นฉบับ HAWB หรือไม่มีต้นฉบับ HAWB ให้ใช้ค่าขนส่งที่ปรากฏใน MAWB (Master Air Waybill)