บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ

 

ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ
(INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS:INCOTERMS)

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นข้อตกลงที่กำหนดโดยหอการค้าระหว่างประเทศ   เพื่อใช้แปลความข้อตกลงการค้าต่างประเทศ ให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และอำนวยความสะดวกต่อการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยข้อตกลง 13 ข้อ ตกลงดังต่อไปนี้

EXW (Ex Works) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือ โรงพักสินค้า ฯลฯ ดังนั้น ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อของที่ส่งมอบนั้นอีก ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระการดำเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยง หลังจากการส่งมอบของจากผู้ขาย เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ การผ่านพิธีการขาออก เป็นต้น

FCA (Free Carrier) ผู้ขายต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรขาออกจนเสร็จสิ้น แล้วส่งมอบของให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบของซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดไว้

FAS (Free alongside Ship) ผู้ขายมีภาระรับผิดขอบที่จะต้องขนส่งของนั้นมาวางไว้หรือลงเรือลำเลียงเทียบข้างเรือ ณ ท่าที่ส่งออกที่ได้ระบุไว้ ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายของของที่เกิดขึ้นหลังจากเวลานั้น ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น

FOB (Free on Bord) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายของของที่เกิดขึ้น

CFR (Cost and Freight) ผู้ขายจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการนำของไปส่งจนถึงท่าปลายทางตามที่ระบุชื่อไว้ แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัยต่อการเสียหายหรือสูญหายของของ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นพ้นกราบเรือ ณ ท่าส่งออก

CIF (Cost, Insurance and Freight) ผู้ขายมีภาระรับผิดขอบเช่นเดียวกับ CFR นอกจากนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมในการทำประกันภัยให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายของของระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทาง ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้เข้าทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตัวเอง

CPT (Carriage Paid to) ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าขนส่งของไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุชื่อไว้สำหรับความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหายของของรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ของได้ส่งมอบให้กับผู้รับขนส่งแล้ว ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

CIP (Carriage Insurance Paid to) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT เพียงแต่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมในการทำประกันภัยให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหายหรือสูญหายของของระหว่างการขนส่ง จนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุชื่อไว้ ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้เข้าทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง

DAF (Delivered at Frontier) ผู้ขายมีภาระรับผิดขอบต้องนำของผ่านพิธีการศุลกากรขาออก และส่งมอบของ ณ จุดผ่านแดนที่ระบุไว้ แต่ก่อนถึงเขตศุลกากรของประเทศที่ติดต่อกันโดยปกติกรณีนี้ใช้กับของที่ขนส่งโดยทางรถไฟหรือทางถนน แต่ก็อาจใช้กับการขนส่งโดยวิธีอื่นได้ด้วย

DES (Delivered Ex Ship) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของจนถึงเวลาที่เรือที่บรรทุกของเดินทางมาถึงท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้ แต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า บรรดาค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับการนำของมาส่ง ณ ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้นั้นเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

DEQ (Delivered Ex Quay) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ โดยต้องขนของขึ้นจากเรือมาวางไว้บนท่าเรือ ณ ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้ และรับผิดชอบความเสี่ยงภัยทั้งหมดในการส่งมอบของดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้ารวมทั้งชำระค่าภาษี ค่าอากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

DDU (Delivered Duty Unpaid) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในราชอาณาจักร โดยผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสียงภัยทั้งปวงในการส่งของนั้น ตั้งแต่ประเทศผู้ขายจนถึงสถานที่ดังกล่าวแต่ไม่รวมค่าอากร ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทางราชการอันเนื่องจากการนำของเข้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า สำหรับผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความเสี่ยงภัยที่เกิดจากผู้ซื้อไม่สามารถนำของออกจากศุลกากรได้ทันเวลา

DDP (Delivered Duty Paid) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุชื่อไว้ในราชอาณาจักร รวมถึงความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายตลอดทั้งค่าภาษี ค่าอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าว และการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:20 น.