บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ตามกฎกระทรวงกำหนดเวลาราชการศุลกากร ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2552 กำหนดเวลาราชการศุลกากรสำหรับการยื่นเอกสาร หรือการดำเนินการใดๆ กับกรมศุลกากรตามกฎหมาย หรือการดำเนินการใดๆ โดยกรมศุลกากรตามกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให้มีกำหนดเวลาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ