บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531

ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531
(ใบขนฯวางประกันมาตรา 112)

มติ กพพ. ครั้งที่ 3/2534

ข้อเท็จจริง

กรณีผู้นำของเข้าร้องอุทธรณ์ขอคืนอากร จำนวน 15 ราย การรวม 15 ใบขนฯ ซึ่งมีทั้งกรณีที่มีการสงวนสิทธิขอคืนอากรไว้หลังใบขนและวางประกันค่าอากร อันเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่จึงขอหารือว่าจะพึงถือปฏิบัติตามแนวมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 วาระ 2.3 ได้หรือไม่ ดังนี้ คือ

(1)  ผู้นำของเข้าสงวนสิทธิโต้แย้งสภาพของ ไม่ได้เพิ่มราคา แต่ได้วางประกันค่าภาษีอากรไว้

(2)  ผู้นำของเข้าสงวนสิทธิโต้แย้งพิกัด โดยได้ชำระอากรในอัตราสูงไว้แต่มีปัญหาราคา จึงได้วางประกันค่าภาษีอากรไว้ด้วย

(3)  ผู้นำของเข้าขอลดอัตราอากรตามประกาศกรทรวงการคลัง โดยชำระภาษีอากรในอัตราสูงและขอสงวนสิทธิ และเป็นใบขนฯ วางประกันที่มีปัญหาราคาด้วย

(4)  ผู้นำของเข้าเพิ่มราคาและสงวนสิทธิไว้ และเป็นใบขนฯ วางประกันค่าภาษีอากรด้วย (ใบขนมีหลายรายการ)

มติ

(1)  ใบขนฯ มีรายการเดียว ผู้นำของเข้าชำระอากรไว้ในอัตราสูง ขอสงวนสิทธิและวางประกันค่าภาษีอากรด้วย ให้ดำเนินการตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 (ถือเป็นใบขนฯ ชำระประกันการอุทธรณ์การประเมินเงินอากรต้องเป็นไปตามมาตรา 112 ทวิ คือ ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง หากยื่นอุทธรณ์ก่อนได้รับแบบแจ้งการประเมินเท่ากับว่าไม่มีการอุทธรณ์ การที่ได้สงวนสิทธิไว้หลังใบขนฯ เป็นอันตกไป)

(2)  ใบขนฯมีหลายรายการ ผู้นำของเข้าเพิ่มราคาและสงวนสิทธิไว้และเป็นใบขนวางประกันด้วย กรณีนี้ให้พิจารณาแยกเป็นแต่ละรายการ คือ รายการใดเป็นไปตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 ก็ให้ดำเนินการตามมติ กพพ. ดังกล่าว รายการอื่นก็ให้ดำเนินการไปตามแต่ละเรื่อง เช่น กรณีตามมาตรา 10 วรรคห้า ก็ต้องดำเนินการเรียกร้องขอคืนภายใน 2 ปี รายการใดเป็นกรณีวางประกันตามมาตรา 112 ผู้นำของเข้าต้องอุทธรณ์การประเมินอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน ตามมาตรา 112 ทวิ

(3)  กรณีใบขนฯ มีปัญหาพิกัด ไม่มีระเบียบปฏิบัติดังเช่นกรณีมีปัญหาราคา ดังนั้นเห็นควรให้ กพก. วางระเบียบปฏิบัติในกรณีมีปัญหาพิกัด ด้วย

คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นชอบตามมติในข้อ 1 และ 2 โดยให้ถือปฏิบัติได้ และให้ กพก. ดำเนินการตามข้อ 3