บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด)

บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด)


มติ กพพ. ครั้งที่ 2/2537

ข้อเท็จจริง

บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) นำเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดเข้ามาทาง ดอย. และชำระอากร เมื่อวันที่ 9/6/2535 แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 29/5/2535 ถึงกรมศุลกากร แจ้งอนุมัติยกเว้นค่าภาษีอากรสินค้าดังกล่าว ซึ่งกรมศุลกากรได้รับหนังสือ เมื่อ 2/6/2535 กพก. อนุมัติยกเว้นอากรเมื่อ 16/6/2535 ดอย. รับทราบการอนุมัติยกเว้นอากรของ กพก. เมื่อ 23/6/2535 บริษัทฯยื่นคำร้อง ลงวันที่ 11/6/2535

ปัญหา

จะคืนอากรให้บริษัทฯหรือไม่

มติ

สินค้ารายนี้ได้รับยกเว้นอากรมาตั้งแต่วันนำเข้าแล้ว การที่เรียกเก็บอากรไว้ จึงมิใช่กรณีที่เสียไว้เกิน แต่เป็นกรณีเรียกเก็บไว้ผิดโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ถือเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 ปพพ. เมื่อบริษัทฯ ร้องขอคืนอากรภายในอายุความ จึงเห็นควรคืนอากรให้แก่บริษัทฯ (เทียบเคียงแนวของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ครั้งที่ 9/1/2534 ที่ว่ากรณีไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา 10 วรรคห้า เนื่องจากไม่มีค่าอากรที่จะต้องชำระ จึงไม่เข้ากรณีเสียไว้เกินแต่เป็นลักษณะเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด คำว่า “เสียไว้เกิน” มีความหมายว่า หากกรณีไม่ต้องเสียอากรถือว่าอัตราอากรเป็นศูนย์ เมื่อชำระอากรไว้ในอัตรา 2.5 % จึงไม่เรียกว่าเสียไว้เกิน เพราะไม่มีฐานที่จะต้องชำระอากร แต่ถ้าหากเป็นกรณีมีอัตราอากรเป็น 1% แต่ชำระอากรในอัตรา 2.5 % จึงจะเป็นกรณีชำระไว้เกิน เพราะชำระไว้เกินจาก 1% และกรณีไม่ใช่เรื่องลาภมิควรได้ เนื่องจากขณะที่ส่งออกผู้ส่งออกได้ชำระภาษีอากรขาออกในอัตรา 2.5 % การที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้นั้นมีมูลที่จะเรียกเก็บตามกฎหมายที่จะอ้างได้)

คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นชอบด้วยที่ให้คืนอากร