บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112)

บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112)

มติ กพพ. ครั้งที่ 7/2538

ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ นำสินค้าของเหลวชนิดต่างๆ เข้ามาในลักษณะ BULK CARGO รวม 16 ใบขนฯระหว่างวันที่ 5/7/2532 ถึงวันที่ 14/6/2534 โดยชำระค่าภาษีอากรตามที่สำแดง และใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารวางประกันค่าภาษีอากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ตามประมวลฯ ข้อ 06 20 01 จากการตรวจวัดปริมาณสินค้าที่นำเข้าพบว่า ปริมาณที่นำเข้าต่ำกว่าที่สำแดงรายการไว้ทั้ง 16 ใบขนฯ เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ออกแบบแจ้งการประเมินและได้คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่บริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 2/7/2536 และวันที่ 6/8/2536 ขอคืนค่าภาษีอากรส่วนที่ชำระไว้เกินทั้ง 16 ใบขนฯ

ปัญหา

จะคืนอากรให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่

มติ

เป็นเรื่องการวางประกันกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับค่าอากรสำหรับของที่กำลังผ่านศุลกากรตามมาตรา 112 มิใช่เป็นการชำระอากรตามปกติ การคืนเงินอากรหรือคืนเงินประกันค่าอากร จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 112 จัตวา วรรคท้าย ไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา 10 วรรคห้า โดยที่มาตรา112 จัตวา วรรคท้าย มิได้บัญญัติเกี่ยวกับอายุความในการร้องขอคืนเงินอากรหรือเงินประกันไว้ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปคือ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 เมื่อปรากฏว่าบริษัทฯ ร้องขอคืนภายในอายุความจึงเห็นควรคืนอากรให้แก่บริษัทฯ

คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ กพพ. ที่ให้คืนอากร