บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ”

ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ”

การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรบางประเภทเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าได้ส่งออกไปเมืองต่างประเทศ เช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 และมาตรา 19 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 โดยนำของเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศให้คืนอากรขาเข้าให้แก่ผู้นำของเข้าเก้าในสิบส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่เรียกเก็บไว้ และของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ หรือ บรรจุ แล้วส่งกลับออกไปยังเมือต่างประเทศให้คืนอากรขาเข้าเต็มตามจำนวนที่เรียกเก็บไว้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.  กฎหมาย

มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

คำว่า “ ท่าต่างประเทศ ” “ ภาคต่างประเทศ ” หรือ “เมืองต่างประเทศ” หมายความว่า ที่ใดๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม

2.  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

“การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรถ้าเป็น “ของทั่วไป” แล้ว คำว่าราชอาณาจักร จะหมายความรวมถึง อาณาเขตของประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งขณะนี้ก็คือ ทะเลอาณาเขตโดยมีระยะ 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง แต่ถ้ากฎหมายใดได้มีคำนิยาม คำว่า “ราชอาณาจักร” เพื่อใช้สำหรับ “ของเฉพาะ” อันใดขึ้นแล้วก็ต้องถือตามความหมายเฉพาะนั้น

ทั้งนี้ตามบรรทัดฐานซึ่งที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมายได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ 28/2535 ว่าคำว่า “ราชอาณาจักร” ตาม พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ให้หมายถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นเขตของประเทศไทย คงใช้บังคับกับก๊าซธรรมชาติที่เกิดในไหล่ทวีป และการผลิตปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีปด้วย แต่ของที่จะนำเข้ามาในกรณีที่ขอหารือนี้ เป็นท่อส่งก๊าซที่นำมาเป็นท่อนเพื่อพอกภายในประเทศก่อนนำไปวางในทะเล มิใช่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในเขตไหล่ทวีป จึงจะบังคับตาม พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่ได้ และคงใช้หลักทั่วไปเรื่องทะเลอาณาเขต ดังนั้นเมื่อเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม หรือประกอบแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรณีจึงอาจปฏิบัติตามมาตรา 8 ทวิ หรือมาตรา 19 ทวิได้”

ข้อมูล หนังสือสำนักกฎหมายกรมศุลกากร ชื่อ มติ กพพ. คำพิพากษาศาลฎีกา ฯลฯ เรื่องลำดับ  ที่ 24

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:59 น.