บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ

การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ
(ใบขนฯ วางประกัน มาตรา 112)

มติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531

ข้อเท็จจริง

บริษัท น้อยแทร็กเซอร์วิส จำกัด นำรถขุดใช้แล้วเข้ามาเมื่อ 17/9/2528 สำแดงราคา CIF 454,000.-บาท และได้เพิ่มราคาเป็น CIF 1,070,125.-บาท แต่ได้สงวนสิทธิ์ไว้หลังใบขนฯเจ้าหน้าที่รับทราบการสงวนสิทธิ์วันที่ 19/9/2528 และได้สั่งให้บริษัทฯวางเงินประกันค่าอากรเพิ่มอีกจำนวน 55,000.-บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20/2/2529 บริษัทฯขออุทธรณ์ราคาตามที่สงวนสิทธิ์โต้แย้งราคาไว้ เจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาเมื่อ 14/3/2529โดยตีสภาพ 70%ของของใหม่ ราคาประเมิน 1,176,740.-บาท เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่มอีก 29,321.-บาท เจ้าหน้าที่ได้ผลักเงินประกันเป็นค่าภาษีอากร และได้ออกแบบแจ้งการประเมิน บริษัทฯ ได้รับแบบแจ้งการประเมินเมื่อ 25/5/2529

ปัญหา

1.  ใบขนฯ ดังกล่าวถือเป็นใบขนประเภทใด

2.  บริษัทฯ ต้องอุทธรณ์อย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมายศุลกากร โดยได้รับคืนเงินค่าภาษีอากรครบถ้วนถูกต้อง ทั้งที่เพิ่มราคาเอง และเจ้าหน้าที่สั่งให้วางประกัน

มติ

ฝ่ายแรก (มี 8 เสียง) เห็นว่า เป็นใบขนประกัน การอุทธรณ์การประเมินเงินอากรต้องเป็นไปตามมาตรา 112 ทวิ คือ ผู้นำของเข้าต้องอุทธรณ์การประเมินเงินอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน การที่ผู้นำของเข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์การประเมินก่อนได้รับแบบแจ้งการประเมินเท่ากับว่าไม่มีการอุทธรณ์เลย ดังนั้น การที่ผู้นำของเข้าสงวนสิทธิขอคืนอากรไว้หลังใบขนฯจึงเป็นอันตกไป

ฝ่ายหลัง (มี 1 เสียง) เห็นว่า การสงวนสิทธิโต้แย้งราคาไว้หลังใบขนฯ มีผลสมบูรณ์ตามมาตรา 10 วรรคห้า กรมฯจะต้องพิจารณาคืนเงินอากรในส่วนนี้ให้แก่ผู้นำของเข้า ส่วนที่เจ้าหน้าที่สั่งให้วางประกัน เป็นการวางประกันตามมาตรา 112 ผู้นำของเข้าจะต้องอุทธรณ์การประเมินเงินอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน เมื่อผู้นำของเข้ามิได้อุทธรณ์การประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง จึงหมดสิทธิอุทธรณ์ในส่วนนี้

คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

ถือเป็นใบขนประกันตามมาตรา 112 จึงให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของฝ่ายแรก (เสียงข้างมาก)