บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร

การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร

กรณีผู้นำของเข้าไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า มาแสดงต่อท่าเรือหรือที่ หรือด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่นำเข้าก่อนการนำของออกจากอารักขาศุลกากรได้ แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี ให้ผู้นำของเข้าแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี โดยบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่องบันทึกอื่นๆ (Remark) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและให้ชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน

หากกรณีที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิ เพื่อขอคืออากรภายหลังการนำเข้าในช่องบันทึกอื่น ๆ (Remark) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น

ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องของผ่อนผันโดยคำร้องนั้นต้องมีคำชี้แจงเหตุผลประกอบและให้ ท่า หรือที่ หรือด่านศุลกากร หรือสำนักงานศุลกากรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนกรมศุลกากรก่อนการนำของออกจากอารักขาศุลกากร

กรณีที่ผู้นำของเข้าประสงค์จะขอคืนอากร โดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนำเข้า ผู้นำของเข้าต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า