บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น

การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น

การชำระเงินค่าภาษีอากรและรายได้อื่นที่หน่วยจัดเก็บกรมศุลกากรด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกหรืออื่นๆ ออกเช็คหรือ

ดร๊าฟท์ สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากร โดยระบุข้อความ ดังนี้

กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย...(ชื่อ ผู้นำเข้า ผู้ส่งของออก หรืออื่นๆ)

หรือThe customs department (Suspension) by…(name of importer/exporter or etc.)…”

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากร ที่  19/2552