บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ

การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ

ข้อเท็จจริง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้นำของเข้ามาโดยได้ชำระอากรและรับของไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว ต่อมาภายหลังได้ตรวจพบว่าของดังกล่าวเป็นของที่ส่งออกไปซ่อมและได้ทำใบสุทธินำกลับไว้ เมื่อปรากฏว่าได้นำของกลับเข้ามาภายใน 1 ปี ย่อมได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2530 โดยจะต้องเสียอากรเฉพาะในส่วนของมูลค่าของที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการซ่อมเท่านั้น จึงขอคืนอากรส่วนที่ได้ชำระไว้เกิน

มติคณะกรรมการ กพพ.

แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าของรายนี้เป็นของรายเดียวกับของที่ส่งออกไปซ่อมแล้วนำกลับเข้ามาเพราะมี SERIAL NUMBER ตรงกันและเจ้าหน้าที่รับรองว่าเป็นของรายเดียวกันก็ตาม แต่เห็นว่าไม่อาจคืนเงินอากรให้ได้เนื่องจาก

1. กฟผ.ไม่ใช้สิทธิยกเว้นอากรในขณะนำเข้า

2. ไม่ถือว่าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่พึงรู้อยู่ก่อนส่งมอบว่าค่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินกว่าจำนวนอันพึงต้องเสีย ตามมาตรา 10 วรรคห้า

3.  กรณีไม่ถือว่าเป็นลาภมิควรได้ เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ชำระอากรและการเรียกเก็บก็เป็นไปตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 กรณีเป็นการเรียกเก็บโดยมีมูลที่จะอ้างกฎหมายได้

คำสั่งอธิบดี

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ กพพ.

กระทวงการคลัง

กฟผ. ได้ขออุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังจึงได้ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรว่า กรณีดังกล่าวจะคืนค่าภาษีอากรที่ชำระไว้ โดยให้ชำระในส่วนที่เป็นค่าซ่อมได้หรือไม่

คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร (ประชุมครั้งที่ 6/2/2533)

1.  การพิจารณา

เมื่อของดังกล่าวเป็นของชิ้นเดียวกับที่ส่งออกไปก่อน ซึ่งได้ชำระค่าภาษีอากรขาเข้าไว้ครั้งหนึ่งแล้ว การนำกลับเข้ามาหากจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าอีกครั้งหนึ่ง ย่อมเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและไม่เป็นธรรมต่อผู้นำของเข้า สมควรที่จะคืนภาษีอากรขาเข้าที่ชำระไว้ให้แก่ กฟผ. แต่ทั้งนี้อาจลงโทษปรับได้ในกรณีเช่นนี้

2.  มติ

ให้คืนเงินภาษีอากรขาเข้าที่ชำระซ้ำในของชิ้นเดียวกันให้แก่ กฟผ. โดยให้ กฟผ. ชำระภาษีอากรขาเข้าเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าซ่อมตามพิกัดภาค 4 ประเภทที่ 2