บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การเสียภาษี

ดัชนีบทความ
การเสียภาษี
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การเสียภาษี

การเสียค่าภาษีให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยให้ดำเนินการดังนี้

1.  ชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า / ส่งของออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้

1.1  ให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าและจำนวนค่าภาษีอากร เพื่อยื่นขอชำระค่าภาษีอากรเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือบัตรภาษี ได้ ณ หน่วยการเงินของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า / ส่งของออก

1.2  เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยการเงินได้รับชำระค่าภาษีแล้ว จะสั่งพิมพ์และลงนามในใบเสร็จรับเงิน เพื่อมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระค่าภาษีทันที

2.  ชำระค่าภาษีโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร

2.1  ให้แจ้งความประสงค์ขอชำระค่าภาษีโดยระบุให้ตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ของผู้ชำระค่าภาษีและโอนเงินผ่านระบบของธนาคารศุลกากรเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากรในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

2.2  เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลขอตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแจ้งไว้ไปยังธนาคารศุลกากร (CUSTOMS BANKS)

2.3  เพื่อให้ธนาคารศุลกากรดำเนินการขอตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว และโอนเงินผ่านระบบของธนาคารศุลกากร เพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากรที่เปิดไว้กับธนาคารศุลกากรนั้น

2.4  เมื่อธนาคารศุลกากรสามารถตัดบัญชีรับชำระค่าภาษีได้และทำการตอบกลับ การนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากรแล้ว

2.5  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขชำระค่าภาษีอากรและส่งกลับข้อมูลให้ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารทราบพร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าเป็น “ใบขนสินค้าที่ชำระค่าภาษีอากรแล้ว” โดยอัตโนมัติ

2.6  เจ้าหน้าที่หน่วยการเงินจะเรียกข้อมูลตามวันที่รับชำระและเลขที่ชำระอากร แล้วสั่งพิมพ์และลงนามในใบเสร็จรับเงินของใบขนสินค้าแต่ละฉบับ เพื่อให้ผู้ชำระค่าภาษีรับใบเสร็จรับเงินได้ ณ หน่วยบริการศุลกากรที่ตรวจปล่อยสินค้า

2.7  กรณีไม่สามารถตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ ที่ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแจ้งไว้ได้ ต้องดำเนินการตาม ข้อ 1 โดยมาชำระเงินที่หน่วยรับชำระเงินที่หน่วยรับชำระเงินของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า / ส่งของออกแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:15 น.