บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม
(ACMECS: Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy)

เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล

การประชุมระดับผู้นำ ACMECS มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า ซึ่งผู้นำประเทศสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญาพุกามเพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือ ACMECS พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่เมืองเสียมราฐ ที่ประชุมเห็นชอบให้สาธารณสุขเป็นสาขาความร่วมมือที่ 6 ภายใต้กรอบ ACMECS

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางความร่วมมือต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและสร้างความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่อนุภูมิภาค นอกจากนั้น ผู้นำประเทศสมาชิกยังให้ความสำคัญกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคร้ายแรงต่างๆ ใรนอนุภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้หวัดนก ด้วยการลงนามร่วมกันในปฏิญญาผู้นำว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออื่นๆ โดยประเทศไทยประกาศที่จะจัดสรรงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ปฏิญญาดังกล่าว

การประชุม ACMECS ในระดับรัฐมนตรี ซึ่งพม่าได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2550 และเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 3 ในปี 2550

•              ที่มา : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2550