บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา

ดัชนีบทความ
มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา

มาตรการด้านภาษี

ภาษีนำเข้า

1.     สินค้าที่รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายยกเว้นภาษีให้ เช่น เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร อุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค และเครื่องกีฬา จะเรียกเก็บภาษีร้อยละ 0

2.     สินค้าชั้นกลาง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง หรือสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิต ประจำวัน เช่น เนื้อสัตว์ ผลไม้ ชา น้ำมันพืช น้ำตาล สบู่ รองเท้า แว่นตา เสื้อผ้า และรถจักรยาน เรียกเก็บภาษีร้อยละ 7

3.     สินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันดีเซล เรียกเก็บภาษีร้อยละ 15

4.     สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นเทป  เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รถยนต์ ไวน์ บุหรี่ น้ำมันเบนซิน และน้ำหอม เรียกเก็บภาษีร้อยละ 35

นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าทุกรายการจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ของราคานำเข้า

ภาษีส่งออก

รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีส่งออกกับสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่

1.     ยางพารา เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของการแปรรูป)

2.     ไม้แปรรูป เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของการแปรรูป)

3.     ปลาและสินค้าจากทะเลเรียกเก็บอัตราร้อยละ 0และร้อยละ 10(ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของการแปรรูป)

4.            แร่รัตนชาติและหินมีค่าที่ยังไม่ได้เจียระไน เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 และร้อยละ 10  (ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของการแปรรูป)

มาตรการทางการค้า

1.     สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ได้แก่ อาวุธปืน ยารักษาโรค อัญมณีทองคำ และน้ำกรด

2.     สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก ได้แก่ วัตถุโบราณ ยางพารา และไม้

3.     สินค้าที่ต้องขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จากกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

นอกจากนี้ สินค้าที่นำเข้ามาในกัมพูชาที่มูลค่าเกินกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อประเมินราคาและชำระภาษีศุลกากร โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาได้ว่าจ้าง บริษัท Societe Generale de Survillance S.A. หรือ SGS


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 13:34 น.