บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร

ดัชนีบทความ
พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร

การนำของเข้า ทางบกนอกจากต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 ซึ่งได้กำหนดระเบียบพิธีการแตกต่างจากการส่งของออกทางทะเลดังนี้
1.  คำจำกัดความ

“ด่านพรมแดน” ให้หมายความว่า ด่านที่ตั้งขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ เพื่อตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น

“ด่านศุลกากร” ให้หมายความว่า ด่านที่ตั้งขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติเพื่อเก็บศุลกากรแก่ของที่ขนส่งโดยทางนั้นและเพื่อตรวจของด้วย

“การนำของเข้าหรือส่งของออกทางบก” ให้หมายความรวมตลอดถึงการนำของเข้าหรือส่งของออกทางลำน้ำ ซึ่งเป็นเขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่งแห่งเขตแดนนั้น แต่ไม่รวมถึงการนำของเข้าหรือส่งของออกทางไปรษณีย์หรือทางอากาศ

“เขตแดนทาง” ให้หมายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับดินแดนต่างประเทศ และรวมตลอดถึงลำน้ำใด ๆ ซึ่งเป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแห่งเขตแดนนั้น

2.  การนำของเข้าต้องขนส่งของตามทางอนุมัติ

“ทางอนุมัติ” ให้หมายความว่า ทางที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นทางที่จะใช้ขนส่งของเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรได้ หรือจากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได้

มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดขนส่งของหรือพยายามขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือตั้งแต่เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากรหรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมัติ หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขนส่งของตามทางอนุมัติในเวลาอื่นนอกจากที่กำหนดตามวรรคก่อนนั้นจะทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดีหรือผู้แทน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งอธิบดีกำหนดขึ้นไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ

ห้ามมิให้ผู้ใดช่วยเหลือการขนส่งอันต้องห้ามดังกล่าวแล้ว หรือเก็บหรือซ่อนหรือยินยอมให้เก็บหรือซ่อน หรือจัดให้เก็บหรือซ่อนของใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าของนั้น ๆ ได้ขนส่งโดยฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวแล้ว

อธิบดีกรมศุลกากร ประกาศกำหนดเวลาขนส่งของตามทางอนุมัติ ระหว่าง 06.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา เว้นแต่บางพื้นที่จะกำหนดเวลาแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่นการขนส่งของโดยทางรถไฟต้องกำหนดเวลาตามตารางการเดินรถไฟ

กรณีผู้ใดขออนุมัติขนส่งของตามทางอนุมัตินอกเวลาที่กำหนด เมื่อนายด่านศุลกากรไม่มีเหตุสงสัยจะมีการทุจริตก็อาจอนุญาตได้ถ้าเห็นว่าสมควรและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทำการล่วงเวลาด้วย

ข้อสังเกต

การอนุญาตหรืออนุมัติให้ขนส่งของตามทางอนุมัตินอกเวลาที่กำหนด ต้องพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นต้น เพื่อให้การนำของเข้าเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 13:03 น.