บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม

 

ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม

1 การขนส่งไม่สะดวก เนื่องจากไทยและเวียดนามยังไม่สามารถขนส่งสินค้าทางบกโดยตรงระหว่างกันได้ ทำให้ต้องขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องต้นทุนค่าขนส่งแพง เนื่องจากค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือจากไทยไปเวียดนามมีราคาแพง และมีพื้นที่ระวางไม่เพียงพอกับความต้องการ

2 การนำเข้าสินค้าของเวียดนาม ถูกผูกขาดโดยรัฐ

3 เวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อย ทำให้นักธุรกิจไทยเกิดความสับสน

4 เวียดนามไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในเวียดนามได้

5 ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและเศรษฐกิจที่ทันสมัย

6 ธุรกิจในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และขาดความสามารถในการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อนักธุรกิจไทยในการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยในเวียดนาม

7 มีการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทย

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1 เร่งรัดการทำความตกลงขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างลาวและเวียดนามโดยเร็ว

2 เจรจาให้เวียดนามเปิดเสรีทางการค้าเพิ่มมากขึ้นภายใต้กรอบ WTO ซึ่งเวียดนามกำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิก

3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย-เวียดนาม

4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางการค้าเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุนของไทยที่จะติดต่อกับฝ่ายเวียดนามได้ทราบ

อ้างอิง : กลุ่มงานอาเซียน สำนักงานเจรจาการค้าทวิภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ /  ข้อมูลการค้าไทย-เวียดนาม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 16:50 น.