บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การสำแดงรายการในใบขนสินค้า

ดัชนีบทความ
การสำแดงรายการในใบขนสินค้า
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

การสำแดงรายการในใบขนสินค้า

1.  การสำแดงรายการในใบขนสินค้าไม่สมบูรณ์

ในกรณีที่คำสำแดงในใบขนสินค้าไม่ชัดแจ้งบริบูรณ์ ซึ่งต้องใช้รายการในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอย่างอื่นประกอบคำสำแดงด้วย โดยระบุไว้ในใบขนสินค้าว่าตามรายละเอียดในบัญชีราคาสินค้าที่แนบจะต้องมีบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอย่างอื่นแนบติดใบขนสินค้าทุกฉบับ

2.  วันนำเข้า

วันนำเข้า คือ วันที่นำของเข้ามาสำเร็จตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 ถ้านำเข้าทางเรือ คือ วันที่เรือได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของขึ้นจากเรือ เช่น ท่ากรุงเทพ คือ วันที่เรือเข้ามาผ่านบริเวณเรือพักนำร่องนอกสันดอน ถ้านำเข้าทางบก คือ วันที่รถได้เข้ามาถึงด่านพรมแดนหรือด่านศุลกากร ถ้านำเข้าทางรถไฟ คือ วันที่รถไฟได้ผ่านเขตแดนเข้ามาในราชอาณาจักรถ้านำเข้าทางอากาศยาน คือ วันที่อากาศยานถึงสนามบินศุลกากร ถ้านำเข้าทางไปรษณีย์ คือ วันที่เปิดถุงไปรษณีย์ รวมทั้งวันนำเข้าสำเร็จตามมาตรา 88 วรรคสี่

3.  เครื่องหมายและเลขหมาย

ต้องสำแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะต้องตรงกับที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าและใบตราส่งสินค้า เว้นแต่ กรณีที่ผ่อนผันไม่ต้องสำแดงหมายเลขหีบห่อ ดังต่อไปนี้

3.1  หีบห่อของใช้ส่วนตัวตามประเภทที่ 5 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

3.2  หีบห่อของที่ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญากับนานาประเทศ

3.3  ของที่มิได้บรรจุหีบห่อ เช่น รถเดินบนถนนด้วยกำลังเครื่อง ยางนอกรถยนต์เพลารถยนต์ รางรถไฟ โลหะ (ท่อน แผ่น ท่อ และหลอด) แท่งและก้อนโลหะ(ที่นับว่าอยู่ในสภาพวัตถุดิบ) และลวด (WIRE) กระดาษพิมพ์หนังสือที่เป็นม้วน กระเบื้อง ซีเมนต์เป็นมัด ของเหลวที่บรรจุในขวดใหญ่และมีหวายหรือวัตถุอื่นถักหุ้มขวด เช่น น้ำกรด ฯลฯ ของที่มาเป็นกอง เช่น ถ่านหิน

3.4  ของที่บรรจุเพียงหีบห่อเดียว

3.5  ของที่บรรจุในหีบห่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (STANDARD PACKING) เป็นหีบไม้หรือกล่องกระดาษที่มีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ของที่บรรจุมีจำนวนเท่ากัน เช่น นมสด หรือนมข้น อาหารปนแป้ง น้ำนม สุรา เบียร์ วิทยุ ฯลฯ

3.6  ของที่มาเป็นถังเหล็กหรือถังไฟเบอร์ (DRUM OR FIBER DRUM) ที่มีลักษณะขนาด น้ำหนัก และจำนวนของที่บรรจุเท่ากัน เช่น จุดขวด น้ำมันดับกลิ่น สีทา ฯลฯ

3.7  ของที่บรรจุมาในถุงกระดาษหรือกระสอบที่มีลักษณะ ขนาด น้ำหนัก หรือจำนวนของที่บรรจุเท่ากัน เช่น ปุ๋ย แอมโมเนีย แป้ง ข้าวสาลี หิน กากเพชร น้ำตาล ฯลฯ

3.8  ของที่บรรจุมาในหีบโปร่ง (CRATE) เช่น เครื่องยนต์ ฯลฯแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:11 น.