บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการค้าชายแดน

ปัญหาการค้าชายแดน

เดิมการค้าตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนั้น มีลักษณะเป็นตลาดนัดชายแดน หรือจุดผ่านแดนประเพณีที่กำหนดขึ้นโดยประชาชนตามแนวชายแดนนั้น ต่อมาช่องทางการค้าเหล่านี้เจริญขึ้นมีมูลค่าการค้าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดให้เป็น จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวร ทั้งนี้ขึ้นกับความเจริญของช่องทางการค้าเหล่านั้น

การค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน มีการขยายมูลค่าการค้าสูงขึ้น จึงมีการพัฒนาจากช่องทางการค้าของประชาชนตามแนวชายแดนเป็นการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเข้า-ออก เพื่อการค้าต่างประเทศซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มิได้เกิดประโยชน์กับประชาชนตามแนวชายแดนโดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกจึงพ้นจากเป็นปัญหาระดับท้องถิ่น หน่วยงานระดับจังหวัดจึงมิได้เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ดังนี้

1.  ความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดชายแดนกับจังหวัดหรือแขวงของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีพรมแดนติดต่อกันเป็นไปในลักษณะเมืองคู่แฝดตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Acmecs) แม้นว่า จะมีการกำหนดให้ส่งเสริมการค้าชายแดน แต่ในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดชายแดนกับจังหวัดหรือแขวงของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือ ด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก โดยการควบคุมเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกเป็นอำนาจของด่านศุลกากรซึ่งเป็นราชการส่วนกลางไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคและการขาดหน่วยงานในสังกัดที่มีความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สำหรับพาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนของกรมการค้าภายใน มิใช่กรมการค้าต่างประเทศซึ่งมีตัวแทนประจำเฉพาะบางจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้บางจังหวัดยังมีความเห็นว่าช่องทางการขนส่งผ่านเข้า-ออกมิได้เอื้อประโยชน์กับทางจังหวัดโดยตรงเพราะสินค้าขาเข้า-ออกเป็นของผู้ประกอบการต่างพื้นที่โดยอาศัยมาใช้ประโยชน์ช่องทางการขนส่งสินค้า ผ่านเข้า-ออก ผ่านจังหวัดเท่านั้น

2.  การเจรจาการค้าหรือทำความตกลงการค้ากับต่างประเทศในระดับประเทศจะมอบหมายให้มีคณะกรรมการดำเนินการแต่ในระดับปฏิบัติ กรณีมีปัญหาเช่น การขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยผ่านดินแดนของลาวไปเวียดนาม เจ้าหน้าที่ศุลกากรบางแขวงของลาวจะเก็บภาษีตามปกติ เป็นการเพิ่มต้นทุนสำหรับผู้ส่งออกของไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาในระดับพื้นที่ แต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหา ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยตรง

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับโครงสร้างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องเป็นมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เมื่อมีการเปิดเสรีสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันทางการค้ามีคู่แข่งมากขึ้น ผู้ที่มีความพร้อมย่อมได้เปรียบจึงต้องผนึกกำลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันได้ต่อไป