บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้)

ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้)

1 ถนน R3E เริ่มจากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (อยู่ตรงข้ามเชียงของ ไทย) ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ผ่านเวียงภูคา แขวงหลวงน้ำทา ผ่านเมืองหลวงน้ำทา ไปบรรจบที่เมืองบ่อแตน แขวงหลวงน้ำทา สามารถต่อไปยังม่อฮาน ยูนนาน มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร

ถนนสายนี้จะเสร็จสมบูรณ์ต้นปี 2551 เป็นถนนเชื่อมมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงราย เป็นที่คาดว่าจะมีทั้งสินค้าและผู้คนเดินทางตามถนนสายนี้เป็นจำนวนมาก

2  ถนนหมายเลข 1 แยกจากถนน R3E ที่บ้านนาเตย (ใกล้บ่อแตน) ไปทาง SSE บรรจบที่ถนนหมายเลข 6 ที่แขวงหัวพัน มีความยาว 250 กิโลเมตร

3  ถนนหมายเลข 13 แยกจากถนนหมายเลข 1 ตรงเหนือของแขวงหลวงพระบาง ลงใต้มาเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทร์ แขวงสะหวันนะเขต จรดชายแดนกัมพูชาที่แขวงจำปาสัก มีความยาว 1,363 กิโลเมตร

ถนนสายนี้มีความสำคัญมากต่อลาวเพราะเชื่อมภาคเหนือสุดกับภาคกลางและภาคใต้ของลาว และยังเชื่อมลาวกับจีน เวียดนาม กัมพูชา และไทย ถนนสายนี้เป็นถนนที่ยาวที่สุดของลาว ยาวมากกว่าเส้นอื่นมากๆ ช่วงหลวงพระบางถึงเวียงจันทร์เป็นช่วงที่มีการสัญจรมากที่สุดในประเทศ

.4  ถนนหมายเลข 6 แยกออกจากถนนหมายเลข 7 ที่แขวงเชียงขวาง ขึ้นเหนือไปแขวงหัวพัน เลี้ยวซ้ายไปจรดชายแดนเวียดนามที่แขวงหัวพัน สามารถเดินทางต่อไปเมืองฮานอยในเวียดนามได้ ถนนสายนี้ยาว 300 กิโลเมตร

5  ถนนหมายเลข 7 แยกจากถนนหมายเลข 13 ตรงใต้ของแขวงหลวงพระบาง ไปทางตะวันออกไปจรดชายแดนเวียดนามที่แขวงเชียงขวาง สามารถเดินทางต่อไปที่เมืองวินห์ในเวียดนามได้ มีความยาว 329 กิโลเมตร

6  ถนนหมายเลข 8 แยกจากถนนหมายเลขที่ 13 ที่แขวงบอลิคำไซ (ตรงกลางของประเทศลาว) ไปทางทิศตะวันออกไปจรดชายแดนเวียดนามที่แขวงบอลิคำไซ สามารถเดินทางต่อไปถึงเมืองวินห์ในเวียดนามได้ มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร

พอสะพานนครพนม – ท่าแขก ข้ามแม่น้ำโขงเสร็จแล้ว สามารถเดินทางจากท่าแขกตามถนนหมายเลข 13 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 8 เข้าเวียดนามได้ ซึ่งจะเป็นถนนเชื่อมไทยและเวียดนามที่สั้นที่สุด( ปัจจุบัน คือถนนหมายเลข12 )

7  ถนนหมายเลข 9 เริ่มจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) เข้าลาวที่บ้านนาแก แขวงสะหวันนะเขต ไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนนหมายเลข 13 ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน จรดชายแดนที่แดนสะหวัน สามารถไปถึงท่าเรือน้ำลึกดานังที่เวียดนามได้ มีความยาวประมาณ 245 กิโลเมตร

ถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ East West Economic Corridor เชื่อมชายฝั่งพม่ากับชายฝั่งเวียดนาม

ลาวสามารถส่งออกสินค้าที่ดานังได้

8 ถนนหมายเลข 10 แยกจากถนนหมายเลข 13 ที่ปากเซ แขวงจำปาสัก ไปทางตะวันออก จรดชายแดนที่ช่องเม็ก สามารถเดินทางต่อไปถึงอุบลในไทยได้ ถนนสายนี้ไม่ยาว มีความยาว 42 กิโลเมตร