บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ดัชนีบทความ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

 

คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

 1. 1.เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
 2. 2.เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 3. 3.เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือมีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
 4. 4.ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ


เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

 1. 1.แบบคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ต้นฉบับ 1 ชุด
 2. 2.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ล่าสุด หรือไม่เกิน 6 เดือน
 3. 3.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)a
 4. 4.สำเนาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, นส. 3, หนังสืออนุญาตให้มีสิทธิในการบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ขอจัดตั้ง เป็นต้น
 5. 5.งบการเงินที่ผู้สิบบัญชีรับรองแล้ว (3 ปีย้อนหลัง)
 6. 6.ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาโดยจัดทำภาพถ่ายโปสการ์ดสี แล้วติดกระดาษ A4 หน้าละ 2 ภาพ พร้อมพิมพ์คำบรรยายใต้ภาพทุกภาพ 1 ชุด
 7. 7.แบบแปลนแผนผังโดยใช้พิมพ์เขียวขนาด A2 (ไม่เกิน 40x60 ซม.) ต้นฉบับ 4 ชุด
 8. 8.ใบอนุญาตตั้งโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
 9. 9.สัญญาเช่าที่ดินโรงงาน
 10. 10.ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกจากใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกย้อนหลังจากเดือนที่ยื่นคำขอ 6 เดือน ถ้าเป็นบริษัทตั้งใหม่ใช้ข้อมูลประมาณการล่วงหน้า 2 ปี
 11. 11.เอกสารชี้แจง
  1. oขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตสินค้า
  2. oชี้แจงวิธีการควบคุมวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
  3. oวิธีการควบคุมทางด้านบัญชี
 12. 12.บัตรส่งเสริมการลงทุน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

 • เอกสารข้อ 1 ให้ใช้แบบฟอร์มตามประกาศกรมศุลกากร
 • เอกสารข้อ 1-6 ให้จัดทำสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารต้นฉบับและสำเนาทุกแผ่นให้ผู้มีอำนาจลงนามประทับตราบริษัท

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2547

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 18:42 น.