บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

เป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตว์แพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เฉพาะในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 32 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ที่เกี่ยวกับสัตว์และซากสัตว์ประเภทกบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ำ ปลา ปู และหอย (ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทำหน้าที่แทนสัตว์แพทย์ )

การกำหนดควบคุมการนำสัตว์และซากสัตว์ไปจำหน่ายต่างประเทศ

1.ผู้ประสงค์จะทำการค้าช้าง ม้า โค กระบือ แพะ สุกร กวาง

นากหญ้า สุนัข และแมวหรือซากสัตว์ดังกล่าว และซากไก่ เป็ด และห่านที่จะส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ถ้าผู้ยื่นขอเป็นนิติบุคคลต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าวพร้อมกับคำขอด้วย

2.การยื่นตำขอรับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ หรือใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) การค้าส่งต่างประเทศและการค้าทั่วราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(2) การค้าภายในจังหวัดให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ทำการค้า

(ที่มา  กฎกระทรวง กำหนดควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2546)