บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ด่านศุลกากร

ดัชนีบทความ
ด่านศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ด่านศุลกากร

การค้าชายแดนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน ประชาชนตามแนวชายแดนมีความผูกพันเป็นพี่น้องกัน มีการเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่กันหรือเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันผ่านตามช่องทางต่างๆ ทั้งที่เป็นหรือไม่เป็นจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เกิดเป็นตลาดนัดชายแดนมานานแล้ว ถือเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ที่เรียกว่า จุดผ่านแดนประเพณี หรือตลาดนัดประเพณี สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ที่มีลักษณะเป็นการค้าในช่วงเวลา ก่อนที่ระบบศุลกากรจะเข้าไปถึงท้องถิ่นนั้น ยังเป็นการค้าชายแดนระหว่างชุมชนที่อยู่ตรงข้ามกันตามแนวชายแดนไทย-ลาว ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้รัฐต้องขาดรายได้ ต่อมาภายหลังปรากฏช่องทางตามแนวชายแดนใดมีการค้าสูงขึ้น กรมศุลกากรจะเข้าไปดำเนินการจัดตั้งด่านศุลกากร เพื่อให้การนำเข้า-ส่งออก เป็นไปตามกฎหมาย โดยในระยะเริ่มแรกไม่อาจจัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปประจำได้ทุกแห่ง หากด่านศุลกากรแห่งใดมีปริมาณการค้าไม่สูงนัก และยังมีสภาพทุรกันดารจะกำหนดให้เป็นด่านฝากอำเภอ ให้นายอำเภอทำหน้าที่แทนกรมศุลกากร

ด่านศุลกากรเป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคมีหน้าที่สำคัญ คือ การจัดระเบียบการค้าชายแดนให้การนำเข้า-ส่งออก เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร และเพื่อการจัดเก็บโดยกำหนดสินค้าผ่านเข้า-ออก ตามช่องทางตามกฎหมายศุลกากร หมายถึง ทางอนุมัติและทางอนุมัติเฉพาะคราว นอกจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการนำเข้า-ส่งออกแล้ว ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วย

การค้าชายแดนนอกจากผ่านเข้า-ออกตามช่องทางปกติแล้วยังมีการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนการค้าซึ่งมีความเป็นมา เริ่มจากการค้าชายแดนของประชาชนไทย-ลาวที่มีลักษณะเป็นตลาดนัดประเพณีหรือตลาดนัดชายแดนกระจายเป็นจุดๆ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยไม่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าสภาวะปกติจึงมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น สภาความมั่นคงแห่งชาติจึงได้มีนโยบายเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมการค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน โดยอาศัยอำนาจบริหารของผู้ว่าราชจังหวัด รวมทั้งกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแล จุดผ่านแดนประเพณีหรือตลาดนัดประเพณี จึงได้พัฒนามาเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และได้กระจายสู่พื้นที่ชายแดนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน

สำหรับด่านศุลกากรที่มีเขตแดนทางบก ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การนำของเข้าและส่งของออก ต้องขนส่งตามทางอนุมัติตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 กรณีมีเหตุจำเป็นต้องขนส่งตามทางอนุมัติเฉพาะคราว ตามมาตรา 5 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2545 ได้มีมติเกี่ยวกับการกำหนดช่องทางอนุมัติเฉพาะคราวตามมาตรา 5 ทวิ พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 16:35 น.