บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขอบเขตการบังคับใช้คำสั่งกรมศุลกากร๓๑๗/๒๕๔๗เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรตามแนวฎีกา

 

ขอบเขตการบังคับใช้คำสั่งกรมศุลกากร๓๑๗/๒๕๔๗เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรตามแนวฎีกา

คำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗ อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว)โดยอ้างว่าเป็นหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งนำเข้าแต่พบว่าสาระสำคัญเป็นการกำหนดแนวทางการพิจารณาราคารถยนต์นั่งสำเร็จรูปไว้โดยเฉพาะแต่มีหลักการแตกต่างจากที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงมีประเด็นต้องพิจารณาการบังคับใช้มาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธ ศักราช ๒๔๖๙เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาศุลกากร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๕๐/๒๕๓๖

 

ความว่าที่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙มาตรา๓ได้บัญญัติให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจออกข้อบังคับสำหรับกรมตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและบังคับการให้เป็นไปตามนั้น นั้น ตามบทบัญญัติมาตรานี้ให้อำนาจอธิบดีกรมศุลกากรออกข้อบังคับเพื่อควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหลายในกรมศุลกากรในฐานะอธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้น มิได้ให้อำนาจออกระเบียบปฏิบัติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินราคาของโดยไม่คำนึงถึงบทกฎหมายมาตราอื่น ดังนั้น คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๒๘/๒๕๒๗ จึงจะนำมาเป็นข้อกำหนดในการประเมินราคาอะไหล่ยานยนต์เพียงลำพังไม่ได้ จะต้องปฏิบัติตามบทวิเคราะห์ในพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. ๒๔๖๙เป็นหลัก และที่พระราช บัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙มาตรา ๑๓ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรมศุลกากรเป็นผู้ทำการตีราคาของเพื่อประเมินภาษีนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตีราคาก็จะต้องนำหลักเกณฑ์ตามบทวิเคราะห์ในมาตรา๒ วรรคสิบสอง แห่งพระราช บัญญัติดังกล่าวมาปฏิบัติ จะตีราคาตามอำเภอใจไม่ได้ ส่วนคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๔๗/๒๕๓๑ คำสั่งกองประเมินอากร ที่ ๑๒/๒๕๑๙ คำสั่งร่วมกองพิธีการและประเมินอากรและกองวิเคราะห์ราคา ที่ ๑/๒๕๔๗ และที่๑/๒๕๔๗ และรายงานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และปัญหาเกี่ยวกับราคาก็เป็นระเบียบปฏิบัติภายในของกรมศุลกากรจำเลยที่ ๑ เท่านั้น ซึ่งจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ว่าราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ได้ตีหรือประเมินไปนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดยังไม่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้นำราคาอะไหล่ยานยนต์ประเภทและชนิดเดียวกัน ณ เวลาและสถานที่ที่นำของเข้ามาจากที่เดียวกันมาเทียบเคียงแล้ว ก็ย่อมไม่อาจหักล้างได้ว่าราคาสินค้าตามที่โจทก์ที่ ๑ สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ทั้งนี้ ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๑ได้สำแดงราคาในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าดังกล่าวตรงกับราคาที่ปรากฏในใบกำกับสินค้า และราคาดังกล่าวเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่โจทก์ที่ ๑ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งตรงกับราคาสินค้าในสัญญาซื้อขายและตรง กับราคาสินค้าตามบัญชีราคาสินค้าที่บริษัทผู้ขายส่งมาให้ ทั้งไม่ปรากฏว่าราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ได้มีการหักทอนหรือลดหย่อนราคาแต่อย่างใด ราคาที่โจทก์ที่ ๑ สำแดงจึงถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด

 

หมายเหตุ ปัจจุบัน บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับของขาเข้าได้ยกเลิกแล้ว และมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธ ศักราช ๒๔๖๙ได้ยกเลิกไปแล้วเช่นเดียวกันแต่คำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ยังบังคับใช้

 

: ชนิด ศุทธยาลัย