บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร

ดัชนีบทความ
การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรได้ออกคำสั่งกรมศุลกากรที่๓๑๗/๒๕๔๗โดยอ้างว่าเป็นหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการกำหนดราคานำเข้าสำหรับรถยนต์นั่งแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากกฎ กระทรวงว่าด้วยการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร จึงมีประเด็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงมีประเด็นต้องพิจารณา ดังนี้

๑ ความเป็นมา

๑.๑ ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา๑๖บัญญัติว่า”.......... หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกำหนดราคาตาม(ก) (ข) (ค) (ง) (จ)และ(ฉ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและได้มีการออกกฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ หลังจากนั้นกรมศุลกากรได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) แก้ไขเพิ่ม เติมโดยกฎกระ ทรวง ฉบับที่ ๑๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๖ (พ.ศ.๒๕๕๐)(ฉบับเดิม) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ กำหนดราคาศุลกากรตาม ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๑ ถึง ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๓๑

๑.๒ คำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗ อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอำนาจตามมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธ ศักราช ๒๔๖๙ กำหนดแนวทางการพิจารณาราคารถยนต์นั่งสำเร็จรูปไว้โดยเฉพาะแต่มีหลักการแตกต่างจากที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒ หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร

๒.๑ตามกฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ การกำหนดราคานำเข้าต้องเป็นราคาซื้อขายของที่นำเข้าซึ่งหมายถึงราคาที่มีการซื้อขายจริงเมื่อมีการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย และต้องมีการปรับราคาโดยนำค่าใช้จ่ายที่กำหนดมารวมในราคาซื้อขายของที่นำเข้า หากมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังนำเข้าสำเร็จและ/หรือค่าใช้จ่ายที่กำหนดมารวมในราคาซื้อขายของที่นำเข้าต้องหักค่าใช้จ่ายเหล่านั้นออกด้วยและตาม ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๑ ถึง ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๓๑ซึ่งตามประมวลฯข้อ ๒๐๑๐๔๐๓(๓)กำหนดให้ใบขนสินค้าขาเข้าทุกฉบับต้องเริ่มต้นการพิจารณากำหนดราคาโดยวิธีราคาซื้อขายของที่นำเข้า สำหรับการตรวจสอบราคาที่สำแดงว่าเป็นราคาที่ได้ชำระจริงหรือที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้านั้นเมื่อได้มีการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณา จักรหรือมีเหตุสงสัยว่าผู้ซื้อกับผู้ขายมีความสัม พันธ์กันอาจมีผลต่อราคาซื้อขายของที่นำเข้าหรือมีเหตุสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของราคาที่สำแดง (Reason to doubt the truth and accuracy of the declared value)หรือไม่ หากผลการตรวจสอบพบว่าราคาที่สำแดงไม่ใช่ราคาที่ได้ชำระจริงหรือที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้านั้นเมื่อได้มีการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณา จักรก่อน จึงจะกำหนดราคาศุลกากรโดยลำดับถัดไป

๒.๒สำหรับคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗กำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายของที่เหมือนกันและได้รับเป็นราคาศุลกากรไว้แล้ว หรือหากรถยนต์รายที่กำลังพิจารณาไม่เคยมีการนำเข้าให้กำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีเปรียบเทียบกับราคาทดสอบ