บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร - หน้าที่ 2

ดัชนีบทความ
การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า
๓ ราคาทดสอบ

             ๓.๑ตามกฎกระทรวงกำหนดให้มี”ราคาทดสอบ”โดยใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันหรือราคาซื้อขายของที่คล้ายกันเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักรโดยผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อใช้ตรวจสอบราคาที่สำแดงกรณีผู้ซื้อกับผู้ขายมีความสัมพันธ์กันว่ามีผลต่อราคาซื้อขายของที่นำเข้าหรือไม่ หากพบว่าราคาซื้อขายของที่นำเข้าใกล้เคียงอย่างมากกับราคาทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่รับราคาซื้อขายดังกล่าวเพื่อการกำหนดราคาศุลกากรต่อไปทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕ด้วย

๓.๒สำหรับ”ราคาทดสอบ”ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗ หมาย ถึงราคาซื้อขายของที่เหมือนกันหรือคล้ายกันที่ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่มีความ สัมพันธ์กันหรือหากไม่มีราคาซื้อขายของที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ให้พิจารณาใช้ราคาขายปลีกในประเทศผู้ผลิตในช่วงเวลาเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกับวันส่ง ออกของรายที่กำลังพิจารณา หักภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละประเทศแล้วนำไปหักออกอีกอัตราร้อยละตามที่คำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗กำหนดเป็นรายทวีปหรือรายประเทศ เพื่อให้เป็นราคาFOB

ดังนั้น”ราคาทดสอบ”ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๑๗/๒๕๔๗ที่มีลักษณะเป็นราคาขั้นต่ำโดยของที่นำเข้าต้องมีราคาแตกต่างกับ“ราคาทดสอบ”ได้ไม่เกินร้อยละ๔ให้รับเป็นราคาศุลกากร การพิจารณาลักษณะนี้จึงมิได้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงและประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖กำหนด

๔ หน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริง

๔.๑ กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๖ “ในการกำหนดราคาศุลกากรตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้นำของเข้ามีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารใดๆที่ได้สำแดงต่อพนักงานศุลกากรและหากพนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูก ต้องของข้อความหรือเอกสารนั้นๆให้ผู้นำของเข้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้ามีหน้าที่จัดหาคำอธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอย่างอื่นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือเอกสารในการสำแดงดังกล่าวด้วย”และตามประมวลฯข้อ ๒๐๑๐๔๐๓(๓)กำหนดให้ใบขนสินค้าขาเข้าทุกฉบับต้องเริ่มต้นการพิจารณากำหนดราคาโดยวิธีราคาซื้อขายของที่นำเข้าและกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของราคาที่สำแดง (Reason to doubt the truth and accuracy of the declared value) ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑)แจ้งผู้นำของเข้าจัดหาคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเพื่อแสดงว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าโดยมีการปรับราคาแล้ว ภายใน๑๕วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เว้นแต่กรณีผู้นำของเข้าขอขยายเวลาได้ไม่เกิน๒ครั้ง

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเพื่อแสดงว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีที่๑ ให้กำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีที่๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(๓) กรณีได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอย่างอื่นแล้ว ยังมีมูลเหตุอันควรสงสัยในความจริงหรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารที่สำแดง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับราคาซื้อขายตามที่สำแดงได้ ให้แจ้งมูลเหตุอันควรสงสัยให้ผู้นำของเข้าทราบและให้โอกาสผู้นำของเข้าชี้แจงภายใน๑๕วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเว้นแต่กรณีผู้นำของเข้าขอขยายเวลาได้ไม่เกิน๒ครั้ง๔)หากผู้นำของเข้าได้ยื่นคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆเพียงพอต่อการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของที่นำเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีที่๑ ให้กำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีที่๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(๔) หากผู้นำของเข้าไม่ยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือได้ยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมแล้วแต่เหตุผลชี้แจงยังไม่เพียงพอที่จะรับราคาซื้อขายตามที่สำแดงได้ ให้พิจาร ณากำหนดราคาศุลกากรตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่

(๕) ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณากำหนดราคาศุลกากรและเหตุผลในการกำหนดราคาศุลกากรให้ผู้นำของเข้าทราบภายใน๗วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้นำของเข้าหรือนับแต่วันครบกำหนดให้ยื่นคำชี้แจงแล้วแต่กรณี

๔.๒คำสั่งกรมศุลกากรที่๓๑๗/๒๕๔๗มิได้กำหนดให้ผู้นำของเข้าต้องจัดหาคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเพื่อแสดงว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใดแต่กำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีเปรียบ เทียบกับราคาซื้อขายของที่เหมือนกันและได้รับเป็นราคาศุลกากรไว้แล้วหรือกำ หนดราคาศุลกากรโดยวิธีเปรียบเทียบกับราคาทดสอบแล้วแต่กรณี

ดังนั้นการอ้างว่าคำสั่งกรมศุลกากรที่๓๑๗/๒๕๔๗ เป็นหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งนำเข้า ถือเป็นการบริหารงานภายในของกรมศุลกากรแต่หากนำไปกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งนำเข้าในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของราคาที่สำแดง (Reason to doubt the truth and accuracy of the declared value) เกรงว่าอาจขัดกับกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ถือเป็นการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร หมวด๔การกำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐(๙) ที่บัญญัติว่า “หน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติจึงหมายความว่า การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเดียวกันด้วยและการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่มีสภาพบังคับอย่างกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมด้วยตามมาตรา๒๖ “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย”

: ชนิด ศุทธยาลัย