บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าข้าว

 

พิธีการนำเข้าข้าว

การนำเข้าข้าวซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์นอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ดังนี้

1 การควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราช อาณา จักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบาง ส่วน สำหรับข้าวที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553

(1) ขอบเขตสินค้าข้าวที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการนำเข้า

ข้าว หมายความถึง ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 1006.10.10 1006.10.90 1006.20.101006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.10 และ 1006.40.90

 

(2) การอนุญาตนำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศปัจจุบันผู้นำ เข้าข้าวสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีนำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้ทำความตกลงไว้ 

(3) การบริหารปริมาณโควตานำเข้าตามความตกลง WTO 

(3.1) กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ ในการประกอบกิจการค้าข้าว และได้รับใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจากกรมการ

ค้าภายใน ในปริมาณตามที่ยื่นขอตามหลักการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (first come, first served) เว้นแต่การนำเข้าข้าวที่มีปริมาณรวมไม่เกิน 50 เมตริกตัน ไม่ต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว 

(3.2) ให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรีโดยต้องแสดงเอกสารสำเนาหนังสือ รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า, สำเนาหนังสือรับรองการปลอดโรคพืช/แมลง/สารพิษตกค้าง ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ส่งออก

 (3.3) ปริมาณและช่วงเวลาที่จะออกหนังสือรับรอง ปริมาณงวดละ 83,252.33 เมตริกตัน แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

 

งวดที่ 1 ให้นำเข้าตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 

งวดที่ 2 ให้นำเข้าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 

งวดที่ 3 ให้นำเข้าตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 

ในการนำเข้าข้าวแต่ละงวดให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแต่ละรายยื่นขอได้ไม่เกินหนึ่งฉบับ โดยปริมาณที่ยื่นขอต้องไม่เกิน 100 เมตริกตัน 

(3.4) อายุขุองหนังสือรับรอง มีอายุ 15 วันนับแต่วันที่ออก แต่ไม่เกินวันสุดท้ายที่กำหนดไว้ของแต่ละงวดที่ยื่นขอ และให้ใช้ได้ครั้งเดียว 

(3.5) การรายงานการนำเข้าและบทลงโทษ 

ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน15 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศ กำหนด พร้อมสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง กรณีไม่รายงานการนำเข้าภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณ สมบัติตามที่กำหนดในระเบียบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองการนำเข้าในครั้งต่อๆ ไปจนกว่าจะได้มีการส่งรายงานการนำเข้าโดยถูกต้องแล้ว 

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการนำเข้าตามความตกลง AFTA 

(4.1) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าข้าวภายใต้ AFTA เป็นรายปี ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว 

2) มีใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจากกรมการค้าภายใน 

3) มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4) มีแผนการผลิตประจำปีที่แสดงถึงความต้องการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ

ปริมาณต้องการนำเข้าข้าว แหล่งข้าวที่จะนำเข้า และสถานที่เก็บข้าวนำเข้า 

5) ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าข้าว 

(4.2) การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าข้าวที่สำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีที่จะนำเข้า พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.1 และกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพโรงงานและการผลิตว่าสอดคล้องกับแผนที่ได้ยื่นหรือไม่ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนให้ความเห็นชอบ และในกรณีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าข้าวประสงค์จะต่ออายุทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองในปีถัดไปให้ยื่นขอตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดพร้อมหลักฐานตามข้อ 4.1 เฉพาะ 4) และ 5)

 

(4.3) การขอหนังสือรับรองการนำเข้าผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองให้ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองต่อสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1) สำเนาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) 

2) สำเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองสุขอนามัยพืช 

3) สำเนาใบรับรองการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองหรือกำหนดปริมาณสารพิษตกค้าง 

4) สำเนาใบรับรองเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (GMOs) 

(4.4) ช่วงระยะเวลากำหนดให้นำเข้ามี 2 ช่วง 

งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 

งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 

(4.5) ด่านนำเข้าข้าว ให้นำเข้าได้เฉพาะด่านที่มีความพร้อมในการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติงานอยู่ซึ่งกำหนดไว้ทั้ง หมด 6 ด่าน ดังนี้ 

1) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

2) ด่านศุลกากรหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

3) ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 4) ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

5) ด่านศุลกากรระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

6) ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

(4.6) การตรวจปล่อยสินค้า 

4.6.1 ผู้นำเข้าข้าวจะต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และเอกสารรับรองที่ออกโดยประเทศผู้ส่งออกเพื่อประกอบการตรวจปล่อยของศุลกากร ดังนี้ 

1) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) 

2) ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองสุขอนามัยพืช 

3) ใบรับรองการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการรับรองหรือกำหนดปริมาณสารพิษตกค้าง 

4) หนังสือหรือใบรับรองว่าเป็นพืชปลอดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs) 

4.6.2 ข้าวที่นำเข้าตามข้อ 4.6.1 จะมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งว่ามีความปลอดภัยและการปลอดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs)จริงหรือไม่ 

4.7) การนำเข้าข้าวที่มิใช่เพื่อการค้า 

ข้าวที่นำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว นำเข้ามากับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น หรือการนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสามารถนำเข้ามาได้ในปริมาณเท่าที่จำเป็นโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกรม การค้าต่างประเทศและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า 

4.8) การรายงานการนำเข้า 

ผู้นำเข้าจะต้องรายงานการนำเข้าตามแบบที่กำหนดต่อกรมการค้าต่างประ เทศภายใน 30 วัน นับจากวันที่นำเข้าแต่ละครั้งพร้อมสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักหลังถูกต้อง หากไม่รายงานตามกำหนดกรมการค้าต่างประ เทศจะระงับการออกหนังสือรับรองสำหรับการนำเข้าในงวดต่อๆ ไป จนกว่าจะได้มีการส่งรายงานการนำเข้าที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

2 การควบคุมตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ. ศ 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ภายหลังได้รับการตรวจปล่อยสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ผู้นำของเข้ามีหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดต้องนำสินค้าเกษตรไปผ่านการตรวจที่ด่านตรวจพืชโดยต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย

 

: ชนิด ศุทธยาลัย